ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီႊ (1947-2018)

ဝၼ်းထီႉ 07 February 2018 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းၶွပ်ႈ71-ပီႊေသ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ  လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ မီးတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၶႅၵ်ႇဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽွင်းတၢင် လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸုိဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလုိဝ်းလင်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈပၢင်ပွႆး ပီႊၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး သေၵူႈပီႊပူၼ်ႉမႃး။
ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-06 ၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၵၢင် ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ပႃးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်သေ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၸွမ်းၶႅၵ်ႇၵူႈမူႇၸုမ်း တီႈပၢင်ႁူမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း တႄႇပိုတ်ႇပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းသေ မီးပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇ ၼႄၼၢင်းငၢမ်းလဝ်း လႄႈ တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး ဢိၵ်ႇတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸူိဝ်းၼႆႉ၊
ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-07 ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71-ပီႊသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-1 ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-2 ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶႅၵ်ႇဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈပႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးယဝ်ႉ၊ လိူၵ်ႈတၢင်ႇဢဝ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ 3-ၸဝ်ႈသေ(ပေႃႈၶူးပၢႆးမိူင်း၊ မေႃတႅမ်ႈ/ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်၊ ၸဝ်ႈၶႂၢၼ်မိူင်း) သၢႆသိုၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းၵႂႃႇ။
ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပေႃးၶူးပၢႆးမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ- ၶၢဝ်းယၢမ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ ၵူႈယၢမ်းလႄႈ ၽႂ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ထူၵ်းဢွၵ်ႇသေ ၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆသေ သုိပ်ႇေသၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵႂႃႇဝႃႈ- ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ်မႃး 71-ပီႊယဝ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉမီးမႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ဝၼ်းၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ဝၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ ပႃးတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းသဵင်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တႃႇၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းဝၼ်းလင်သေႁဵတ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆသေ ဢၢၼ်ႇၼႄပိုၼ်းပွတ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 ယဝ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇသင်ႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈလူင်လိုမ်းပႅတ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။
လူိဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတသင်ႇသွၼ်ဢွၼ်လီပၼ်သေ ၽူႈတၢင်တူဝ် UWSP ၸဝ်ႈတႃႉၾၢင်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU (ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် PPST) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UNFC တွၵ်ႇတႃႇ ၶိၼ်ႇမွင်ႇၶဝ်လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးသေႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ပၢင်လူင်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ  ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေႃႇသူႈတိုၵ်းဢဝ် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမႃးပီႊယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင် တေႃႇထိုင်ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ၼင်ႇယၢမ်းလဵဝ်ၸဵမ်ၸူိဝ်းၼႆႉ၊
ဝၢႆးေသၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈလူဢၢၼ်ႇၼႄ လိၵ်ႈတၢင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) လႄႈ ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း သျႃႇလူင်း (Shalom Foundation) ဢၼ်လႆႈယိုၼ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71-ပီႊ ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးသေ
ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းပၢၼ်မႂ်ႇ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း၊ ဝူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ႁႅင်းၶႅၵ်ႇဝူင်းပၢၼ်မႂ်ႇ 3-ဝူင်း၊ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ ယိုၼ်ႈတွၼ်ႈသူး ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း၊ ယိုၼ်ႈတွၼ်ႈသူးၼၢင်းငၢမ်းလဝ်းသေ မီးတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾိင်ႈငႄႈပၢၼ်ၵဝ်ႇၸၢတ်ႈသႅင်းတႆးတႄႉ မီးတင်ႈတႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-06 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-08 ၵူၶမ်ႈ
ထုိင်မႃးဝၼ်းထိ 8 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ၵူႈတီႈတီႈသေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုင်ႈယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး MA ဢၼ်ပဵၼ်ပၢႆးၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်လႄႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႂႃႇထႅင်ႈ။
ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71-ပီႊ ၼႆႉ လူိဝ်သေၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းယဝ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း RCSS/SSA ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လွႆၵေႃႇဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင်မိူၼ်ၵၼ် ႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး SSPP/SSA ေၵႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးေသဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်ၼင်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉၶႃႈေဢႃႈ။
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/02/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.