ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၵၼ်ႇတေႃးပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵႄးၸူး ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ - ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  - ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ- 1  ဢၼ်ပၵ်း သဝ်းတီႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း  ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းတၢင်ႇတီႈ ၊ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးၶိုၵ်ႉတွၼ်းလိူဝ်တၢင်ႇတီႈတႄႉ ပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈတင်းပေႃႈမႄႈၽႂ်မၼ်း ဢၼ်လႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ။
ၸဝ်သိုၵ်း ၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ- 1 လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ထိ - 2 လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃႉသိုၵ်ႉၵေႃႉႁၢၼ်  တင်းပေႃႈမႄႈၶဝ်ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၶဝ် လႆႈမႃးႁုပ်ႉႁၼ်လုၵ်ႈယိင်းလုၵ်ႈၸၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးႁၢၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်သေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၸူဝ်ႈၸႂ်ထိုင် တၢင်းႁၵ်ႉမဵတ်ႉတႃႇပေႃႈမႄႈ / ၵုင်မုၼ်ငဝ်းပေႃႈမႄႈသေလႆႈၶုပ်ႉဝႆႈၵၼ်ႇတေႃး ႁပ်ႉဢဝ်  လွင်ႈပေႃႈမႄႈၶိုၼ်း ပၼ် ၽွၼ်းယွၼ်းသူးပၼ်လုၵ်ႈလၢင်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ် ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇမႃးထိုင်လႆႈ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးပေႃႈ မႄႈ ၵေႃႈ   ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မႃးယွၼ်းသူးပၼ်။ 
မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃးပေႃႈမႄႈၼႆႉ  တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈဢဝ် လွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်  ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် သေယဝ်ႉလႆႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶဝ် ။ ဢၼ်မႃးယူႇၼႂ်းတပ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်  ႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ မေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၊ မီးလွင်ႈ ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၊ မေႃယူႇၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၊ မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၼ်ႈမိူင်း ။ ပေႃႈမႄႈၵူႈၵေႃႉတႄႉ ႁုၵႃႈတေၼွင်ႇတမႆႈၸႂ်ၸွမ်းလုၵ်ႈလၢင်းဢၼ်လႆႈယူႇၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၵႄႈသိူဝ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးတၢင်းတၢႆၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလွတ်ႈသေၵေႃႉ ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းမၼ်း တိုၼ်းလႆႈတၢႆ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ပဵၼ်သင်သင်ၵႂႃႇၼႂ်း ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီးၵုင်ႇမုၼ်လႄႈ တၢႆမီးၵႃႈမီးၶၼ် ၊ ၵွပ်ႈၼႆ လူဝ်ႇပေႉၸႂ်လႆႈပဵၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။ 
ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃးပေႃႈမႄႈ ၼ်ႂ်းဝၼ်းၼႆႉ မီးသိုၵ်းႁၢၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 4 ပၢၵ်ႇ ၸၢႆးမူဝ်းဢွၼ်ႇ  ၽူႈဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈသွၼ်ပၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ၼႂ်းၵႃႈသိုၵ်းႁၢၼ် 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢၼ်ၵၼ်ႇတေႃးပေႃႈမႄႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၵေႃႈ ပႃးတင်းၼမ် ၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈမႃးမူၼ်ႉမေးတူဝ် ၸႂ်သေမိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈမဝ်း ၵမ်ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ပႃး ပိူင်လူင်မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁု မိူဝ်ႈလႆႈမႃးထိုင်တီႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်းယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ် မီးႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းႁၢၼ်ႉ ၸႂ် ၽႂ်မၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ   
တီႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လွႆၵေႃႇဝၼ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၶပ်ႉယႆပႆယၢင်ႈၸူး ဢွင်ႈၸတ်းပၢင်ပွႆး ၊ သိုၵ်းႁၢၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶဝ် ၼႄႁၢင်ႈလၢႆးပၢႆးသိုၵ်း ၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ တပ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉယမ်ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ႁပ်ႉထွမ်ႇဢဝ် ဢေႃးဝႃႇတ ၶေႃႈပူင်ၵႂၢမ်း ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ၊ မီးပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် တၢင်းၵႃႈ လၢႆ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
10/07/2018 
Photo: ลมหายใจแห่ง ความคิดถึง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.