ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇပလတ်ႇသတိတ်ႉပၼ်ႇသေလုတၢႆ

ၶၢဝ်ႇไทยรัฐ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈၸေႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်ႊ မိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇ ထူင်ယၢင်ပလတ်ႉသတိတ်ႉ ပၼ်ႇၺႃးသေလုတၢႆၵႂႃႇ ။
ร.ต.อ.พีรฉัตร ปุ้มตะมะ ၽူႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ပွၵ်ႉโคกขาม ဝဵင်းသမုတ်ႇ သႃၶွၼ်ႊ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  1 မူင်းၶိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းထူပ်းေၽးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႄလႈ လႆႈပႃးလူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ။ 
 တီႈဢၼ်ဝႃႈ  မီးႁႅင်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢဝ်ပလတ်ႉသတိတ်ႉၵဝ်ႇ မေးဢိတ်ႇသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ။ ၼ်ႂးဢၢင်ႇလူင် ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႈ ၶူၼ်း/ပၼ်ႇ ထူင်ပလတ်ႉသတိတ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တူဝ်မၼ်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇမူတ်းသေ ၼိမ်ယူႇဝႆႉ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵမ်းဢၼ်ဢၼ် ၊ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ႁိုင်ထိုင် ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၸင်ႇတေဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးပေႃးလုတၢႆၸႂ်ၶၢတ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ။ 

ၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸို်ဝ်ႈႁွင်ႉ ၵေျႃႇမိၼ်းထၢႆႉ ဢႃႇယု 27 ပီ ၊ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်းၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇထူင်ပလတ်ႉသတိတ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၽုၺ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်း သီႇသီႇၶႅမ်ႇမရႃႇ/ၵွင်ႈဝူင်းၸွၼ်းၸိုင်  ၼႂ်ၼႆႉမၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ၸၢၵ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇပေႃး ပၼ်ႇလီလႄႈမၼ်းၸၢႆးလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၸၢၵ်ႈသေ ၵႂႃႇၸၼ်ယုၵ်းယၵ်းဢွၵ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇႁုဝႃႈ မီးၵူၼ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းၸၢၵ်ႈသေ မႃးၼဵၵ်းၼဵၼ်ၸၢၵ်ႈသေယဝ်ႉ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈပၼ်ႇသႂ်ႇ တူဝ်ၵေျႃႇမိၼ်းထၢႆႉ လႄႈ ဢဝ်လုပ်ႇမၼ်းႁၵ်းယွႆႈမူတ်းသေ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
12/022018


ขับเคลื่อนโดย Blogger.