ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵဵင်းတုင် တိၺွပ်းလႆႈၼိူဝ်ႉႄၸႈၶႅင် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းသေ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ

ၶၢဝ်ႇ kanbawzatai  ( ၵမ်ႇပေႃးၸတႆး ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႄၵႈလိတ်ႈပျသၼႃႇလွင်ႈတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ  ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်ၶဝ် လႆႈဢဝ်ၼိူဝ်ႉႄၸႈၼမ်ႉၶႅင်ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်တေႃႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇြတႃးလႄႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးေတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ။

ဢူးလႃႉသူဝ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ထႃႇၼ ၽၢႆႇၽူႈသိုဝ်ႉၵိၼ်မိူင်းတႆး ဢၼ်ၼင်ႈလုမ်းတီႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢၼ်ပႂ်ႉၵိၵ်ႉရၢၼ်ႇၼွင်ၼူၼ်း  ၽၢႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၶဝ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈသပ်းသေးတူၺ်း လူတ်ႉၵႃးသီၶၢဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈလေႃႈတေႃႉတၢင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - တူၼ်ႈတီးသေယဝ်ႉ ၼိူဝ်ၵႃႈၼၼ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈ ၼိူဝ်ႉႄၸႈၶႅင်ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်ဢဝ်မႃးတင်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၼိူဝ်ႉႄၸႈၶႅင်ၼၼ်ႉ တေမီးပႃးတိၼ်ၵႆႇ တပ်းၵႆႇ ၶႃၵႆႇ ပိၵ်ႇၵႆႇ ႁူဝ်ၵႆႇ ႄလႈ သႆႈၵွၵ်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သိပ်းသွင်သႅၼ်ပၢႆႁူၵ်းမိုၼ်ႇပျႃး။
ဢူးလႃႉသူဝ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ၼိူဝ်ႉႄၸႈၶႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိၺွပ်းလႆႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးၽူႈၸွပ်ႇသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ဢွၼ်တၢင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼိူဝ်ႉႄၸႈၶႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ  ၽူႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေမိူဝ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်သေယဝ်ႉ တေလႆႈႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ  လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   တေလႆႈငိုၼ်းၶွၼ်ႇ
ၼိူဝ်ႉႄၸႈၶႅင် ဢၼ်တိလႆႈပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်လိၼ်ပႅတ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းလူတ်ႉၾႆး ၵဵင်းတုင်   ၸုတ်ႇၼႄတေႃႇၼႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶွၼ်ႈၵိုၼ်းသႃႇယႃႇ ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႄလႈတင်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
13/02/201

ขับเคลื่อนโดย Blogger.