ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တီႈသႅၼ်ဝီတပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႇပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၼီပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 14  လႄႈ ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈ သွင်ဝၼ်းၼႆႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးတပ်ႉၶၢင်/ တပ်ႉလွႆတဢၢင်း / တပ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ  လႄႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မွၼ်း ဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 19 လၵ်းသေယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီမႃးတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၵွင်းၵေႃႇမိူင်းပွၼ်း  ။
ၸၢႆးၸဵင်ႇလူႇ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းတပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် မႃးသဝ်းထင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မွၼ်း ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉၶဝ်ႈမႃးသေမႃးၽႃႇၺႃးၵၼ် ၸင်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈယၢၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၸလၢပ်ႈေသ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ၸင်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ်မႃးဝႆႉတီႈ  ဝတ်ႉၵျႂင်းၵွင်းၵေႃႇ ႄလႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 15 ၼႆႉ မီးယူႇ 146 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၸဵင်ႇလူႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶႄႇမႅဝ်ႉ ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်ယူႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေႃႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈပႄႇသွင်ပႄႇ လႄႈတင်းၽၵ်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းၶဝ်ၵေႃႈ မႃးၸွႆႈဝႆႉၶဝ်ႈသၢၼ်မွၵ်ႈ 2–3 ထူင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတေဢမ်ႇမီးထႅင်ႈၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇႁုတေလႆႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ် ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ပႃးမႃးၶူဝ်းၸပ်းတူဝ်ၵူၺ်း ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း သိူဝ်ႈသွၼ်ႉသိူဝ်ႈၼႃၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇဢီးလူႇၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽွင်ႈယူႇ ။ ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်မႃးလႆႈတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၵွင်းၵေႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸၢႆးၸဵင်ႇလူႇ မၢႆၾူၼ်း 099-7399-7027 ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ 

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
15/02/2018
Photo: Sai Seinlu


ขับเคลื่อนโดย Blogger.