ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လဝၵ မိူင်းသူႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ

တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လုမ်းၽၢႆႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း ( လဝၵ ) ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေလူင်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် လႄႈ ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းပၼ် ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ မိူင်းသူႈ။

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မိူင်းသူႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းပႆႇမီး ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸု) ၊ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ မၼ်းၼၢင်းဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ပေႃးလႆႈပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း တေဢၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းပၼ်လွင်ႈၼႆႉ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇ လဝၵ ၶဝ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းပၼ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ။
တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉသေ မႃးႁဵတ်းပၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁိူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဢႅပ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ဢႅပ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 21 ဝၢၼ်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈလႄႈ ၸင်ႇႁႂ်ႈၶဝ်မႃးၸုၵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁိူဝ်း ၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁဵတ်းပၼ်တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး 21 ၵေႃႉ ၊ ၽူႈယိင်း 52 ၵေႃႉ ၊ တင်းသဵင်ႈ  108 ၵေႃႉ ၊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈပေႃးလႆႈ 40 – 50 – 60 ပၢႆၵေႃႈ ယင်းပႆႇမီး ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ  ယွၼ်ႉတၢင်းႁု ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီး ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ႇ ၸင်ႈလုတ်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁုလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ႁႂ်ႈၶဝ်မႃးႁဵတ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဢႅပ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီး ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼႆႉ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ တေမီးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၊ ပေႃးဢဝ်ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈဝႃႈတႄႉ တေဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းဝႂ်ၵေႃႈမီး ၊  ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၸိုင် ၸၢင်ႈလုတ်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လၢႆလွင်ႈလၢႆပိူင်လႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆၶဝ် ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉလူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်ထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁဵတ်းၶိုၼ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သေၵမ်း ၼႆယဝ်ႈ။  
ၼၢင်းၵွင်ၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်တေႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးပူႇၵၢင်ႉပူႇႁဵင်ၶဝ် ႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တေႉတေႉ ၊ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၊ ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တီႈလုမ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ 600 ပျႃး ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး ၵႃႈလူတ်ႉၵႃႈၵႃးဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လူင်းၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈ လႄႈ သွၼ်ႇပဵၼ် 3 ႁဵင်ပျႃး ၊ တေယဝ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉပႆႇႁူ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းပၼ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပေႃႉထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ၼဵၵ်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၵူႈၵေႃႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
25/02/2018
Photo facebook: Nan Kaung Kham 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.