ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈသုင်ယၢတ်ႇတူၵ်းမႃးေသ လုတၢႆၵႂႃႇတီႈၵဵင်းမႆႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လုင်းတ ( ဢႃႇယု 35 ပီပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇ  ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ  မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈၸေႈဝဵင်းႄမႈရိမ်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး   သၢင်ႇဢမ်ႇတေႃႇ သမ်ႉလႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်  လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ်ႁိူၼ်းၸၼ်ႉသုင် တ်ႇတူၵ်းလူင်းမႃးသေ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ

ၼၢင်းမူၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၽူႈတၢႆ လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈတႃးသီ တီႈႁိူၼ်းတိၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်းမႄႈလိမ်း တၢင်းၵႂႃႇၶုမ်ႉသိူဝ်သေယဝ်ႉ ထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းမႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼင်ႇၵၼ် လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း တ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉတႃးသီလႄႈ သူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 24 ၼႆႉသမ်ႉ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ ပေႃႈလဵင်ႉၶဝ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းလႃးသၢင်းၵျဝ်ႇပၼ်တီႈ ဝတ်ႉၶွၼ် တၢၼ် ႄမႈရိမ်းသေ ပူၼ်ႉတူဝ်ၽဝ်ၾႆး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼႆႉ
ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးမီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈလႆႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိုင်  လုမ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶတူၺ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ် တႅၼ်းသၢႆႈယေႃႇပၼ် တႃႇငိုၼ်းထႆး 4 သႅၼ်ဝၢတ်ႇသေတႃႉ ၸၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ သမ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈ ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလႂ် ၊မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ မီးဝႆႉလုၵ်ႈလၢင်း 3 ၵေႃႉ လုၵ်ႈယိင်းလူင် ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးႁၢတ်ႈ ဢႃႇယု 4 ၶူပ်ႇ လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 5 လိူၼ် မေးၼၢင်းမၼ်းၵေႃႈ ၵုမ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးလႆႈပႂ်ႉၵိၼ်ၽူဝ်ၵူၺ်း ဝတ်ဝႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ႄမႈၸဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃႇယု 70  ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူၼၵ်ႇသေ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းသင်

ယွၼ်ႉၼၼ် ၼၢင်းမူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႂင်ၸႂ်မႆႈၸႂ် တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ႄလႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးၸႂ်ဢီးလူၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်မၼ်းၼၢင်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ ၼၢင်းမူၼ်း မၢႆၾူၼ်း 093-274-0996   ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
26/02/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.