ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇယိင်းေၵႃႉၼုိင်ႈ ၵႂႃႇတႅပ်းၽုိၼ်းၼႂ်းထူိၼ်ႇ ထုၵ်ႇလူလၢႆၶႃႈတၢႆ ၼင်ႇၼႃႈလီၽၢၼ်ႈ

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/02/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈမူိင်းၶၢင် ေၸႈဝဵင်းမူိင်းၵွင်း ေၵႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸၢႆးဢၢႆႈၵွၼ်း ေတႃႇမျႃႉယိၼ်ႇ ၸုိဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ မမူဝ်းမူဝ်းေဢး (ႁွင်ႉ) မေဢမူၺ်း ဢႃႇယု 12 ပီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ (4) ၵႂႃႇတႅပ်းၽုိၼ်းၼႂ်းထူိၼ်ႇေသ ထုၵ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈတၢႆၼင်ႇႁုၵ်းႁၢႆႉႄလႈ တီႈၸွမ်းလမ်းတူဝ် ယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ မီးႁွႆးဝၢတ်ႇတီႈေၶႃး တီႈဢႅဝ်ၽၢႆႇၶႂႃ ၸွမ်းၼႃႈတွင်ႉ ၼႃႈဢူၵ်း တင်းၵွင်းလင်ႄလႈ ၸွမ်းမုိဝ်းၸူိဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၺႃးမိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇၼမ်ၼႃ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႃႈလီၵူဝ်လီၽၢၼ်ႈႄတႉႄတႉၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းဝၼ်းထိ 25/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သွင်ပီႈၼွင်ႉလႆႈၵႂႃႇတႅပ်းၽုိၼ်းၼႂ်းထူိၼ်ႇေသ ေၵႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်း မမူဝ်းမူဝ်းေဢး (ႁွင်ႉ) မေဢမူၺ်း ဢႃႇယု 12 ပီ တွင်ႉမႆႈၼမ်ႉၼႆႄလႈ ၵႂႃႇၵိၼ်ၼမ်ႉတီႈထဵင်ၼႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇပွၵ်ႈၶုိၼ်းမႃးႄလႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇႁႃေၵႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 11 မွင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉေသ လႆႈႁၼ်ၺႃးပီႈၼၢင်းတၢႆယူႇၼႆ ေၵႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆးၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ၊

တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ဝဵင်းမူိင်းၵွင်း မူိင်းၶၢင်ၼၼ်ႉတုိၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉေသ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၶႃႈႁႅမ်တၢႆယိင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁုိဝ်ေပႃးေတႁူႉေၵႃႉမၼ်းလႆႈႄလႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းမၢႆမီႈၸုိင်ႈမူိင်းလႆႈၼၼ်ႉေသဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁုိဝ်ပၵ်းပူိင်ၸုိင်ႈမူိင်း ေပႃးေတႁူမ်ႈငဝ်းတူၺ်းထုိင်လႆႈၵူႈတီႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမူိင်း ၸွႆႈပွင်ႇလႅင်းၶၢဝ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ဢုပ်ႇပူိင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး

26/02/2018
Facebook Photo:နန္းေႏြ ဦး


ขับเคลื่อนโดย Blogger.