ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 02/2018

ဝၼ်းထိ 01/03/2018

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း (တြႃး) တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းထိုင်သိပ်းပီ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅတ်ႇၵေႃႉၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/02/2018 တင်ႈတႄႇ သီႇပီထိုင်သိပ်းပီ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃး ၺႃးတိမတ်ႉ တင်ႈတႄႇလိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 2017 သေလႆႈထုၵ်ႇ ၵုမ်းၶင် ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ ႁူဝ်ပူင်း ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/07/2017။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇ လိူၵ်ႈၼႃႈသင် ယဝ်ႉမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတိမတ်ႉယွၼ်ႉမီးၶူဝ်းၶွင် ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်း ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်းတၢမ်ၾိင်ႈထုင်း ပႂ်ႉႁႆႈလႄႇထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတိၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈႁူဝ်ပူင်းလႄႈ လႆႈၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈသေ ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ထိုင်ႁူၵ်းလိူၼ်ပၢႆ ၵွပ်ႈဝႃႈၽူႈမၢပ်ႇၼႄးတၢင်းၽိတ်း (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႄလၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ) လႆႈတႅတ်ႈတေႃး ဢမ်ႇၼၼ်ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၼႂ်းလုမ်းတြႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/02/2018 ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးတိမတ်ႉၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ဢုၵ်ႉၵထ) ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၶွၵ်ႈႁူဝ်ပူင်း မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 ၵၢင်ၼႂ်သေ ၽူႈၵႄႈတၢင် (lawyer) ၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ တေပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈၶေႃႈၼႄး/ၶေႃႈႁႃ တင်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉၵိုင်ႉ ၵၢင်ႉပၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈသေဢဝ်လၢႆႈသူင်ႇၸူးၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ (ၺွင်ႇသူၺ်ႇ) လႄႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်ၽိုၵ်ႉၽၢၵ်ႉတူၵ်းၸႂ်ၸွမ်းတႄႉ။ ၽွင်းဢဝ်တူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၼ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၺႃးၶေႃႈၼႄး/ၶေႃႈႁႃ ၶေႃႈ 67 ပၵ်းပိူင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် (ယွၼ်ႉမီးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ)၊ ပၵ်းပိူင် မၢႆ 3/3 လႄႈ 5/4 ပီ1956 ပၵ်းပိူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်- ၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (ယွၼ်ႉမီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ) လႄႈပၵ်းပိူင်ၶေႃႈ 12 ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ (ယွၼ်ႉမီး ၵွင်ႈ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်သေလွင်ႈလွင်ႈ) လႄႈၶေႃႈ 8 ပၵ်းပိူင်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ (ယွၼ်ႉမီးရူတ်ႉ/ၵႃး ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။
ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု ပီ ၸၢႆးဝိၼ်းၵေႃႈၺႃးတိမတ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉမီးၸၢၵ်ႈ လၢတ်ႈၼႆသေ ၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၶေႃႈၼႄး/ၶေႃႈႁႃယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈပၼ် တၢမ်ႇ။

ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးတိမတ်ႉပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႃတၢင်းတၢင်ႇလိူင်ႈၼႂ်းႁူဝ်ပူင်း သၢၼ် ၶတ်းလွင်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃး လုမ်းတြႃးၼႆႉယူႇ။

လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပိုတ်ႇၼႄဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးတြႃးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းၶိုၼ်ႈၶၼ်တဵၵ်းတဵင် ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ႁၢႆႉၵျၢမ်း တႃႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးၵူဝ် သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယႃႇႁႂ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်း လႄႈ လွင်ႈသေႇယူင်းပူင်းယႃႉႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလၢႆလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ တင်းၼမ်။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်”ၼႆ။ “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈထုၵ်ႇပဵၼ်ယိူဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ် မိပ်ႇ ငႅၼ်း ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႂ်ႈယွမ်းယူႇပႃႈတႂ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်း ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း/တြႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၵူၼ်းမိူင်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆးဝႆးလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇမတ်ႉ သင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ယွႆႈ လွင်ႈတိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                      +66: 62- 941-9600              (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း                                  +66: 97- 143-1530              (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ၸၢႆးသႅင်တႆး                                        +66: 94- 728-6696              (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
12/03/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.