ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မူိင်း (11) ၸုမ်းႄလႈ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၽူႈမီးပုိၼ်ႉႁူႉတၢင်းႁၢၼ်

မူိဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 04/03/2018 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မူိင်း (11) ၸုမ်းႄလႈ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၽူႈမီးပုိၼ်ႉႁူႉတၢင်းႁၢၼ်ၶဝ် ဢွင်ႈတီႈလုမ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇၸုိင်ႈထႆး၊
ၽူႈသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်းပုိၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃး မူိဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 04/03/2018 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႆႈဢွၼ်ၼမ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (1) တီႈလုမ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး၊ ၸုမ်းထုင်ႉၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း၊ ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ၊ ေၵႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ၊ ေၵႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆးၵိင်ႇေၽပထုမ်းထႃးၼီး၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ရင်းသိတ်ႇ၊ ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး၊ မူႇလၼိထိြၽႃႉထမ်းသႅင်၊ လုင်းၸၢႆးလုိၼ်း၊ ၸႆၢးသူိဝ်တႆး၊ ပႃႈယူင်ႇမႁႃႇၶျႆး ႄလႈ ပီႈမင်းၵွၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (31) ေၵႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ေဢႃးဝႃႇတ ပုိတ်ႇပၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေသ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ လႆႈသုိပ်ႇသပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယုိၼ်းယၢဝ်းယဝ်ႉ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၸူိဝ်းလႆႈၶုိၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈႄၼ ေပႃႇလသီႇလၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၽႂ်မၼ်းေသယဝ်ႉ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼႆယဝ်ႉ၊
ေၶႃႈလႆႈၸႂ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း
1. တႃႇေတႁူမ်ႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မူိင်းတႆး ၽၢႆႇတႂ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၼမ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းႄလႈ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇ၊
2. ပူိင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႄလႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေတဢဝ်တၢင်ႇထုိင်တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶုိၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်၊
ယူိင်းဢၢၼ်းၶူိင်းၵၢၼ်
1. တႃႇၵမ်ႉၸႆွႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းမူိင်းတႆး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းဢဝ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပုိၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပူိင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတႆး မီးဝႆႉႄလႈလႆႈသုိပ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်၊
2. တႃႇဢဝ်လွင်ႈတၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃတိၼ်ေမႃမုိဝ်း ၺၢၼ်ႇပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ၵုိၵ်းမီးမႃး ၼႂ်းမူိင်း မႃးႁဵတ်းပဵၼ် ပူိင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်ၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႄလႈၵူၼ်းမူိင်း၊
3. တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၶူင်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် (1) ႁူင်းႁဵၼ်း (1) ၶူင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းမူိင်းတႆး ေပႉတူဝ်မၼ်ႈၵုိမ်းယုိၼ်းယၢဝ်း၊

လၵ်းၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်
1. ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမူိင်း မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ပူၵ်းပွင် ၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းမူိင်းတႆး၊
2. ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမူိင်း မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပူိင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လၵ်းသုတ်ႇဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းသၽႃႇဝမူိင်းတႆး ႄလႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမူိင်းတႆး၊
3. ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈႁူမ်ႈမုိဝ်းၸွမ်းၵၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မူိၼ်ၼင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမူိင်းၼႂ်းမူိင်းတႆး ၵူၼ်းတႆးယၢၼ်မူိင်းႄလႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ၊
ၶူင်းၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယုိၼ်းယၢဝ်း (SUSTAINABLE  EDUCATION AID –SEA) ၼႆႉ  လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 လူိၼ် April  ပီ 2017 တႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမူိင်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵုိမ်းယုိၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇေသ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆးေၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၼုိင်ႈဢၼ်လႆႈလူင်းလႆၢးမုိဝ်းၸွမ်း လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမူိင်းႁူမ်ႈတုမ်မူိင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 လူိၼ် October ပီ 2015 ၽွင်းယၢမ်းေၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်တုိဝ်ႉတၢင်းလီ တွၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶုိၼ်ႈယႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ၸႆၢးၼုမ်ႇ - ထုင်ႉႁႆး
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
4/03/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.