ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

“ဝ” ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်မူႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် 112 ၵူႈ

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 08/03/2018 ပူၼ်ႉမႃး Goldentriangleregionalnews တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ဝ” ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်မူႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသုိၵ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ေသ ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ၼႃႈေႁႃေတႃႁူိၼ်း တင်းမူတ်း 112 ၵူႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈေဢႃး ဢူိင်ႇၼႃးၵွင်းမူး ေၸႈတွၼ်ႈမူိင်းသၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊
ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ မၢႆ (171) ဢူးသၢမ်ေလႃးလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်မူႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ယဝ်ႉ မူိဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ မီးၵူႈပွင်းပၢၵ်ႇပၢႆေသ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သမ်ႉ ၵူႈပွင်းသွင်ပၢၵ်ႇပၢႆ ႄလႈပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉႄတႉ ၵူႈပွင်းမီး 112 ၵူႈၼႆေသ သုိပ်ႇလၢတ်ႈေၼထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈၼႆႉႄတႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးတၢင်းယူိင်းဢၢၼ်း တၢင်ႇၸႃႉတၢင်ႇလွင်ႈသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ႁၼ်ထုိင်လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇၶွင် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသုိၵ်းၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈၶဝ်ေသ ႄလႈ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ၵူၺ်း” ၼႆယဝ်ႉ၊
ပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်မူႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထုိင်ပႃး တပ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ေသတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽၢႆႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃးေသေၵႃႉၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မူိင်းၶဝ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ၊ ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇဢူးသၢမ်ေလႃးလၢတ်ႈဝႃႈ “ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းၽၢႆႇၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႄတႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမီးပၢင်ၵုမ်ႄလႈ ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈေသတႃႉ ယင်းသူင်ႇၶွင်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈမႃးပၼ်ယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ၊
ပီႈၼွင်ႉမူိင်းတူၼ်ၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈေၵႃႉၼုိင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်မူႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးလွင်ႈၼုိင်ႈၼၼ်ႉႄတႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁူဝ်ၼႃႈ “ဝ” ပွတ်းတွၼ်ႈၼူိဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လႆႈႁၼ်တူဝ်တႅၼ်း “ဝ” ပွတ်းတွၼ်ႈၼူိဝ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသွင်ေၵႃႉၵူၺ်းေသ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းၽၢႆႇၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း” ဝႃႈၼႆ ၊
ၼႂ်းပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်မူႇ ၶွင်ၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ မၢႆ (171) ၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် “ဝ” ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸုင်ႇေၸးၵၼ်ၵူႈေၵႃႉေသဢမ်ႇၵႃး တႅၼ်းၽွင်းမူိင်းတူင်ႄလႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းေၸႈတွၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
09/03/2018
Photo: ခြန္ေဇာ္ဦး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.