ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈလူတ်ႉဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶီႇမႃး တၢႆ 20 ၵေႃႈလႄႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

ဝၼ်းထိ 29-03-2018 မွၵ်ႈ 2 မွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾႆးလႆႈမႆႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶီႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မႄႈသွတ်ႇ-မိူင်းၵွၵ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးလုပ်ႇမႆႈလူတ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶီႇမႃးၼိူဝ်လူတ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိင်း 18 ၵေႃႉ ၾႆးလႆႈမႆႈၶဝ်တၢႆၵိုၵ်းလူတ်ႉသေ ၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉသမ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်မႄႈသွတ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊
လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈလူတ်ႉၼၼ်ႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉလမ်းၼႆႉမႃး သူႇလႅၼ်းယႃႇသေ ဢဝ်ဢူတ်းၵူၼ်ႈလႅၼ်းယႃႈပွႆႇလူင်းၼိူဝ်လူတ်ႉလႄႈလႅပ်ႈတေတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းတွင်ႉလူတ်ႉတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်သေ ၾႆးၸင်ႇဢႅပ်ႈၸၢင်ႈလုၵ်ႉမႆႈၼႆယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶီႇမႃးၼိူဝ်လူတ်ႉလမ်းၼႆႉတင်းမူတ်း 47 ၵေႃႉ ၾႆးမႆႈတၢႆ 20 ၵေႃႉ လွတ်ႈတၢႆ 27 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။
ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၾႆႈလႆႈမႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ႁႅင်းၵၢၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢူးဢွင်ႇၶိၼ်ႇမိၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈယိၼ်းမွင်ၸႂ်ၶေႃးၶူမ်ၸွမ်းၵေႃႉတၢႆလႄႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ်ဢၼ်ၵိုတ်းပႃႈလင်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇၼႆသေ တွၼ်ႈတႃႇမႃႇသႃႇႁႅၼ်းသွၼ်းပၼ်ၵေႃႉတၢႆလႄႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇလီလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။
တွၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶွင်ၵေႃႉဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈတၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ယွႆးတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးလႆႈၽၢႆႇလုမ်းၽွင်းလူင်ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇလႆႈယူႇၼၼ်တႄႉ
1. ဢူးၸၢၼ်းမွင်ႇဢူး 094-884-5484
2. ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇ 099-059-2352
3. ဢူးမဵဝ်းထႅတ်ႉတူႇ 065-220-6951
4. ဢူးၼၢႆႇမိၼ်းတူႇ 065-220-6952
5. ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇမိၼ်ႉ 065-220-6953 ၵပ်းသိုပ်းတွင်ႈထၢမ်မႃးႁႃလႆႈၼႆယဝ်။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
30.03.2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.