ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ပၢၵ်ႇ ပၢႆႈလႆႈပၢႆႈၽေး

မူိဝ်ႈဝႃႈဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 7 မူင်းထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA  ၶဝ် မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ၶဝ် ဢမ်ႇႁတ်းယူႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉပၢႆႈ မႃးမီးယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် မွၵ်ႈ 4 ပၢၵ်ႇ ။
ၸၢႆးယၼ်ႇပျေႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ သီလိူၼ်ၶမ်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵုတ်ႇ ၊ ၼႃးတီး ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 3 လၵ်း ၊  ငိၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတႆး လႄႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလွႆၶဝ် ယိုဝ်းၵၼ်တၼ်း 3 ပွၵ်ႈ။ တီႈၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸမ်ဝၢၼ်ႈၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၶီႇထေႃႇလၵျီႇ ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၶီလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ပၢႆႈမႃးတီႈဝတ်ႉၵျႂင်းႁွင်ႇ ၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 11 မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တင်းသဵင်ႈမီးယူႇ မွၵ်ႈ 4 ပၢၵ်ႇ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵုတ်ႇ ၊ ၼႃးတီး၊ ပၢင်သေႃႉ ၊ မၢၼ်ႈဝႃႈ ၊ မိူင်းႁူၺ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်းၵေႃႈပႃး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ ၊ ၸုမ်းၶဝ်လႆႈႁႃၵႃးသေ ၵႂႃႇႁပ်ႉမႃး ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶမ်ယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႈ ။ 
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈပၢင်တိုၵ်ႉၶဝ်တႄႉ မီးၸုမ်း ၵရႅတ်ႉ ( GRAD ) ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈတင်းလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၶဝ် ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၽႃႈဝႆ မႃးၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ။ တႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတႄႉ မီးတႃႇၵိၼ်တႃႇယႅမ်ႉယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ယင်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈတေႃႇၵၼ်ယူႇ ၊ ငဝ်းလၢႆးပႆႇဢၢပ်ႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ယူဝ်ၸၢင်ႈမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ ။ ပေႃးႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်သေ တေလႆႈယူႇထႅင်ႈလၢႆဝၼ်းလၢႆၶိုၼ်းတႄႉ တေလူဝ်ႇထႅင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူႈလွင်ႈယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
11/03/2018
Photo: FB- Sai Yan Phay
ขับเคลื่อนโดย Blogger.