ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉမူႇၸေႈ ၵႂႃႇဝႆႈြၽႃးမႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃးပိၼ်ႈ လုတၢႆ 5 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ

ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမူႇၸေႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇဝႆႈြၽႃးတင်းမိူင်းၶၢင်ပုၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး သမ်ႉမႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလႄႈ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ၊

ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်းပၢင်ႇ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူႇၸေႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၶိုင်ပွင် -ပၢင်ၸႇပၼ ၽူႈတၢႆၼႂ်းၵႃးပိၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉမူႇၸေႈ 14 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း 15 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႆႈြၽႃး ၼွင်မႄႈမၢႆ ၸေႈဝဵင်းၼွင်လူင် (ဢိၼ်းတေႃႇၵျီး) ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းယင်း လႄႈတင်းၵွင်းမူးလွႆၸၢင်ႉလူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵၢတ်ႇသႃသေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၶဝ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵႃးဢၼ်ၶဝ်ၶီႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပိၼ်ႈသေ ၵိင်ႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈေၸႈ လႄႈတင်းလွႆေၸႈ 38 လၵ်း ၊
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၵႃးပိၼ်ႈလႄႈ 5 ၵေႃႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈသေ 10 ၵေႃႉ လႆႈတိူသ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ၊ ၽူႈဢၼ်လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ  ဢႃႇယုၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ 50 ပၢႆထိုင် 60  3 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ၊ ဢၼ်ယူႇပွၵ်ၵၢတ်ႇသမ်ႉပႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ တူဝ်တၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်မႃးၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼၶိုၼ်းတီႈမူႇၸေႈ ။
ၽူႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလွႆေၸႈသေတႃႉ တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းတႃႇယူတ်းယႃ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈလီလႄႈ ပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသူၸႂ်းသေသူင်ႇဝႆႉပၼ် တီႈႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်းသူၺ်ႇလီႇ လႄႈ ႁူင်းယႃလူင်မိူင်းၶွၼ် မိူင်းၶႄႇ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၶဝ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ၸမ်ၵၼ်တင်းမိူင်းၶႇၼႆယဝ်ႈ ။
ၵႃးဢၼ်ၶဝ်ၶီႇမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးသူၺ်ႇလုၼ်းပျၢၼ်ႇ ၊  ၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၽဵဝ်းမွင်ႇမွင်ႇ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်လွႆၸေႈၶဝ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၽုၺ်ႇဢမုၼိူဝ်မၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဝႆႉမဝ်မၢင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉႁေႃႈၵႃး ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းလႆႈလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
08/03/2018
Photo: Nong Cho Media

ขับเคลื่อนโดย Blogger.