ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းၵဝ်ႇၵႄႇလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ သီပေႃႉ

ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ  ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၵဝ်ႇၵႄႇလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵုင်းၸူင်-  ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ဝတ်ႉၵျႂင်းတီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵျႂင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၼိဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁွင်ႉဝႃႈ ၵျႂင်းလွႆပိုတ်ႇပိုဝ်း မီးၼ်ႂးဢိူ်င်ႇၵုင်းၸူင်  မီးၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ပဵၼ်ၵႂျင်းၵဝ်ႇၵႄႇ  မီးသွင်ၸၼ်ႉသိူဝ်ႇပႅၼ်ႈၵင်ႈပႅၼ်ႈမုင်းလဵၵ်း ၊  ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ  ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၶဝ်တႆႈတဵၼ်းြၽႃးသေ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႆၶူးၵႆဝဵင်း ၊ ယၢၼ်ၵႆတင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆႄလႈ လူတ်ႉႄၶမွတ်ႇၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇထိုင်လႆႈ ၼမ်ႉၵေႃႈၵိၼ်း ၵွပ်ႈၼႆ ဢဝ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈတင်းလင်၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေတႃႉ ၶူဝ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးႄတႉ လုသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၾႆးမူတ်း ၊ ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်လုသုမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၼႆယဝ်ႈ ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တီႈဝတ်ႉၵျႂင်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ 1 တူၼ် လႄႈ သင်ႇၶႃႇ 10 ပႃးယူႇဝႆႉ  မိူဝ်ႈၾႆးမႆႈတႄႉ တီႈၵျႂင်းမီးသင်ႇၶႃႇ 5 ပႃးၵူၺ်း ၾႆးၼၼ်ႉ တႄႇလုၵ်ႉမႆႈတီႈႁွင်ႈလုၵ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇလင် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈြၽႃးလူင်သေယဝ်ႉ သိုပ်ႇလၢမ်းမႆႈၵႂႃႇ  ထိုင်မႃးၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်း ၾႆးမႆႈပႅတ်ႈမူတ်း မႆႈတင်းလင်ယဝ်ႉသေ ၸင်ႇမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
photo: Sai kyaw Aye
02/03/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.