ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းလူင် တီႈၵႃလိၵုၼ်ႁဵင် ၊ လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းလုၵွႆ ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင် ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းလူင်းမႃးတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းပိဝ်ၵႂႃႇတင်းၼမ် ၊  ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ။

 လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း တႅၼ်းၽွင်းၸေႈမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်း ႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၾူၼ်တင်ႇတႄႇတူၵ်းမႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၊ ပႃးတင်လူမ်း ၊ ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းမႃးမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းသေတႃႉ လွင်ႈလုသုမ်းတႄႉမီးတင်းၼမ် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လင်ၶႃး လဵၵ်း ၽိူၵ်ႇပိဝ်ၵႂႃႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈႁုမိူဝ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် - ႁိူၼ်းယေးဢၼ် လင်ၶႃး ပဵဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပွၵ်ႉ 1 / ပွၵ်ႉ 4 / ဝတ်ႉၵျႂင်းသႃႇသၼႃႇပႃႇလ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၊ တီႈၵႃလိၵေႃႈ လင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇတႅမ်ႇ 30 လင် ဢဝ်လင်ၶႃးပိဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ သမ်ႉမီးထႅင်ႈ ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉသေ ဢဝ်ၵိင်ႇမႆႉႁၵ်းလူင်းမႃးၽတ်ႉသႂ်ႇႁူဝ်လႄႈ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉတင်းသွင်ၵေႃႉ ၼႆ ၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈဝဵင်းၵႃလိၼႆႉ  ပွၵ်ႉ 1 လင်ၶႃးပိဝ် 12 လင် ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ4 – 3လင် ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 – 3 လင် ၊ ဢၼ်ၵွႆဢိတ်းဢွတ်းယင်းပႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ မၢႆ 2 / 3 လႄႈ 6 ၵေႃႈ မီးလွင်ႈလုသုမ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ပႆႇလႆႈတႅတ်ႈတေႃး ၊ လိူဝ်သေၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လင်ၶႃးပိဝ် 6 လင် / ဝၢၼ်ႈပႃႇလဝ်း 5 လင် / ဝၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် 6 လင် / ဝၢၼ်ႈလၢႆးၵမ်ႇ 12 လင် / ဝၢၼ်ႈလၢႆးၵၢမ်ႇၼၼ်ႉ ဝတ်ႉၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈၵွႆ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ လုၵွႆ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈဢိတ်း ၊ သမ်ႉမီးၵႆဝဵင်းလႄႈ ပႆႇပႃႈလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆ။ 
မၢၵ်ႇဝၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁူဝ် ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈလုသုမ်းသေတႃႉ ပႆႇႁုသဵၼ်ႈ မၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ။

ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၵဵပ်းတွမ်ဝႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆလွင်ႈလုသူမ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ပေႃးလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆမူတ်းယဝ်ႉၸိုင် တႃႇတေလႆႈတၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေမူၼ်ႉမေးပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း ဢၼ်လုလွင်ႈသုမ်းၼၼ်ႉ တေတၢင်ႇထိုင် သၽႃးတႅၼ်းၽွင်းလႄႈ လုမ်းလူင်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တမ်းဝၢင်း ဢွင်ႈတီႈ ( လူႇၵႄႇပျၢၼ်ႇ ) ၶဝ် ၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး


ขับเคลื่อนโดย Blogger.