ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မွပ်ႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉမူႇၸေႈ ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းၽေးၵႃးပိၼ်ႈတီႈလွႆၸေႊ

ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်း လွႆၸေႊ ၸေႈတွၼ်ႈ ပမေႃႇ ( ဝၢၼ်ႈမေႃႈ ) ၸေႈမိူင်းၶၢင်ၶဝ် သူင်ႇငိုၼ်းၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းလႆႈ ထူပ်းၽေး ၵႃးပိၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးသေလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ။
ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်းပၢင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ  လုင်းၸၢႆးၶွင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းလွႆၸေႊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလွႆၸေႊၶဝ် ထိုင်မႃးတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊသေဢဝ်ငိုၼ်းမႃးမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်  8 သႅၼ်ပျႃး ၊ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃၽူႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ  ၸွႆႈ ထႅမ်ပၢင်ၸႃႇပၼ ၽူႈလုတၢႆ  ။  
ငိုၼ်းတၢင်းလူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၼ်  ဢူးလုၼ်ႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း လွႆၸေႊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းလွႆၸေႊၶဝ် ၾၢၵ်ႇမႃးပၼ် ။
ၼႂ်းငိုၼ်း 8 သႅၼ်ၼၼ်ႉ ၽႄမႅင်ႇဝႆႉဝႃႈ တႃႇၸွႆႈပၢင်ၸႃႇပၼ ၽူႈလုတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 1 သႅၼ်လႄႈ 5 ၵေႃႉ 5 သႅၼ် ။ ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ ၸွႆႈပၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 3 မိုၼ်ႇလႄႈ တႃႇသိပ်းၵေႃႉ မႅၼ်ႈ 3 သႅၼ် ။ 
မိူဝ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶဝ်မႃးထိုင်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးမူႇၸေႊၶဝ် မွၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈၶွပ်ႈၸႂ်ယိၼ်းလီသေႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉပၼ် ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ။  ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းလုတၢႆ လႄႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းလွင်ႈၵႃးပိၼ်ႈ ။ 
ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ7 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉမူႇၸေႈ 14 ၵေႃႈ ၵႂႃႇဝႆႈ ၽြႃးလွႆၸၢင်ႉလူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပမွၵ်ႉ ( ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇ ) ၸေႈတွၼ်ႈၵၢတ်ႇသႃ လႄႈၽြႃး ၼွင်မႄႈမၢႆႈ ( ဢိၼ်းတေႃႇၵျီး ) ဢၼ်မီးတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းသေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးသမ်ႉမႃးထူပ်းၽေးၵႃးပိၼ်ႈတီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လွႆၸေႊ လႄႈ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ ( ပႃးထႅင်ႈၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ) ။ 
ၽွင်းမိူဝ်ႈ လူတ်ႉၵႃးၶဝ် ပိၼ်ႈလူင်လူင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းလိုၵ်ႉ 200 ထတ်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပရႁိတမဵတ်ႉတႃႇမုၼ်ႇ ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်လူတ်ႉဢဝ်ၵႃး ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်၊  ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢၵ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသူင်ႇႁူင်းယႃ လွႆၸေႈ ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ဢၢပ်ႇၼမ်ႉလုမ်းလႃးပၼ်ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈလုတၢႆ ၊ ၵဵပ်းၸွႆႈၶူဝ်းလဵင်းၸိူဝ်းမၢၵ်ႇမိူဝ် ၊ မၢင်လႂ်ၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ် လၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈလူတ်ႉၵႃး ထိုင်ၼိူဝ်ၵွင်းလွႆ  ၼႆယဝ်ႈ ။ 
ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်းပၢင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉလွႆၸေႊၶဝ် ၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၸွႆႈၼင်ႇၼၼ် သေပၢႆ ဢမ်ႇၵႃး ယင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸု ငိုၼ်းတွင်း ႁူမ်ႈတင်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလွႆၸေႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပႃးတင်းတူဝ်ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ဝၢတ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႇဝဵင်းမူႇၸေႊ သေပဵၼ်ဢၼ်ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်သေယိၼ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်တေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 
တူဝ်တၢႆ ၽူႈထူပ်းၽေးၵႃးပိၼ်ႈ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၽဝ်တူဝ်ယဝ်ႉယႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 9 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ  ၸိူဝ်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃမိူင်းၶႄႇတႄႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈလူင်း ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၶႅၼ်ႁၵ်း ၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ဢႅဝ်ႁၵ်း ၊ တိုၵ်ႉလႆႈၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃယူႇ ။ 
ၵႃႈယူတ်းယႃၵေႃႈ ႁုၵႃႈတေသဵင်ႈၼမ် ၊ တင်းၽၢႆႇ ၸဝ်ႈၵႃးတေႉ ပႆႇမီးၽႂ်မႃးၸွႆႈထႅမ်သင် ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉ ၺႃးလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
12/03/2018


ขับเคลื่อนโดย Blogger.