ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ လိူဝ်ဝႆႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈြၽႃးတူၼ်လဵဝ်

ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ဢိူင်ႇၼႃးလွႆ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမွၵ်ႇတွင်းသေ မီးလွင်ႈလုသုမ်းၼမ် ၊ လိူဝ်ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈြၽႃးတူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ။
ၸဝ်ႈၶူးသုဝရ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸႂ်းယဵမ်ႈတီႈၾႆးမႆႈမႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဢမ်ႇလႆႈႁုလီလီ ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ တဵၼ်းတႆႈၾႆးြၽႃးလူမ်ႉသႂ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၸႂ်းပေႃႈဢွၵ်ႇဢမ်ႇယူႇလီတီႈတၢင်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇတီႈဝတ်ႉ ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းယူႇ ၊ ပေႃးလႆႈႁၼ်ၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၼႅႅတ်ႈၵႂႃႇပူၵ်းဢဝ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၊ လူတ်ႉၶႄဝွတ်ႇၾႆးတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႈ ထိုင်မႃး 2 လမ်းသေ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်ၶေသေတႃႉ ဢမ်ႇပေႉၾႆးလႆႈႄလႈ လႆႈမႆႈၵႂႃႇမူတ်း ၊ ၵိုတ်းဝႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈြၽႃးတူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵျႂင်း 2 ၸၼ်ႉ ၊ ၸၼ်ႉတႂ်ႈၵေႃႇဢုတ်ႇ ၊ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈၵင်ႈပႅင်ႈ မုင်းလဵၵ်း ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပူၼ်ႉမႃးသၢမ်သိပ်းပီပၢႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈမႆႈမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈေသယဝ်ႉ လႆႈပူၵ်းတင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီၵေႃးၸႃႇ 1348 ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ပႃးတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ မီးသင်ႇၶ 30 ပၢႆ သွၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈထမ်းဝႆႉ ။ 
တီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 6 လမ်းႄလႈတင်းလူတ်ႉထႆၼႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႆႉတ်ႂႈလၢင်ႈ ၵျႂင်းၵေႃႈ မႆႈပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး ၊ ယွင်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႈၵေႃႈ မႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ။ လွင်ႈလုလွင်ႈသုမ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈြသႃႇၶဝ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းတႄႉ ပေႃးပႃးတင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ပရိပေႃးၵ ႄလႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းတင်းလင်ၸိုင် ၶၢတ်ႈလမ်းဝႃႈ တေသုမ်းယူႇ မွၵ်ႈသႅၼ်မၼ်း 2300 (သွင်ႁဵင်သၢမ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်) ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈမေးပူၵ်းတင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းလင်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈၽူႈမီးၸႂ်ေၸႇတၼႃႇၶဝ် မႃးလူႇမႃးၸွႆႈသေၵမ်း ။ 

ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်မႃးလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးၼေႇမိင်ႇတ 094-721-4240 / 092-6011-8321 / ၸဝ်ႈြသႃႇၵျႂင်းၼမ်ႉမ - ႐94-730-2587 / ၸဝ်ႈၶူးသုဝရ 092-5642-1124 / ၸဝ်ႈၵုမႃႇရ  ၵျႂင်းၵၢင်မိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ  092-5048-3852 / ၸဝ်ႈြသႃႇၼွင်မွၼ်  092-5658-9722 / ၵေႃပၵလုင်းဝိ 092-5895-4966 ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
16/03/2018 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.