ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၸုမ်းသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃးပိၼ်ႈသေ လႆႈလုတၢႆ

ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းပၢႆ မီးမေႃသွၼ်လိၵ်ႈ တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၸုမ်းသမႃးၶူမ်ႊပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးလႅင်းဝၼ်း ဢႃႇယု 29 ပီ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းမႆႇ - လမ်းပၢင်းသေ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ။
ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၽူႈပဵၼ်ဢိူၺ်းၵေႃႉၽူႈတၢႆ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ 2 ၸေႈဝဵင်းသႃႇရၽီး ၊ ၶဝ်ၶႃတႃၼွၼ်းမႃး မွၵ်ႈ 2 ၶိုၼ်း၊  မၼ်းၸၢႆးတႄႉ မႃးၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃး ၊ ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်းသမ်ႉ လုၵ်ႉမႃးၼႂ်ၼႆႉမွၵ်ႈ 4 မူင်း ၊ ႁေႃႈလူတ်ႉမႃးႁင်းၵွႆးသေ ၸင်ႇမႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မိူဝ်ႈၸမ်တေထိုင်ၵဵင်းမႆႇ ။ 
\
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးလႆႈပဵၼ်ၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆး ChiangMaiNews ၵေႃႈတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈလူတ်ႉ Toyota Vigo သီလမ် လုၵ်ႉၽၢႆလမ်းပၢင်းသေ မုင်ႈၼႃႈမႃးတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၊ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈဝႆးမႃးသေ မိူဝ်ႈၸမ်တေထိုင် ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ပၢင်းၸၢၵ်ႇ ပွၵ်ႉၼွင်ၽိုင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႃရၽီးၼၼ်ႉ ဢဝ်လူတ်ႉမၼ်းၵွႆသေ ပူၼ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵၢင်တၢင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇၶႂႃႇ သမ်ႉၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသႂ်ႇလူတ်ႉလူင် 18 လေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းၵဵင်းမႆႇမႃး ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉလူင်တႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၊ မၼ်းၸၢႆးတႄႉ တၢႆထင်တီႈၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 
ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသမႃးၶူမ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မေႃသွၼ်ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်းၼႆႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇလီ၊ မီးၸ်ႂႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လိၵ်ႈလၢႆး ၊ မီးတၢင်းသူင်ဝႃႇသၼႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈဝွၵ်း၊ ၶတ်းၸႂ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး တေႁုမေႃလိၵ်ႈတႆး၊  ၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႈ မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်လႄႈ လီသေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်းတေႉ၊  ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶိုင်ပွင်တႃႇတေလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼမၼ်းၸၢႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇတၼ်း ဢူိင်ႇပႃႇတၼ်း ေၸႈဝဵင်းမူိင်း  ေၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းမိူင်းတႆး ယင်းပႆႇမႃးထိုင်လႄႈ ပႆႇႁုဝႃႈ တေပူၼ်ႉဝၼ်းလႂ် ၊ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်မီးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈပၢင်ၸႃႇပၼသေ သူင်ႇသင်ႇမၼ်းၸၢႆး ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ လုိၼ်းသုတ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ေတပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 23 လူိၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼႆယဝ်ႉ။ 
ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလူင် လုင်းၸၢႆးပီး လႄႈ ပႃႈၼၢင်းထေးၶဝ် ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၶဝ်မီးပီႈၼွင်ႉ 2 ၵေႃႉ ၊ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ် ၵေႃႉထိ 1 ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆ ( 7 ) ပီ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈမိူင်းၼွၵ်ႈ ၊  ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၸုမ်းသမႃႊၶူမ်ႊပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ လႆႈသွင်ပီ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
18/03/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.