ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်သိမ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈ ၵေးသီး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တီႈလိၼ်ႁိမ်းႁွမ်းလွမ်ႉႁွပ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်လူင်- ၼမ်ႉၵူင်းလႄႈ တီႈလိၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ် တီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီးဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းၵႄႇသီႇ ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းဢဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉသိုၵ်း ( ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးတႅမ်းၽွင်းပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ တေပၼ်ၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း ။
တႃႇတေလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ႁိမ်းႁွင်းၼမ်ႉၵူင်း 31 ဢေႇၵ လႄႈ တီႈလိၼ် ႁႆႈလႄႈတင်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် 165 ဢေႇၵ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 131 ၶဝ်သိမ်းဢဝ်ဝႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 15 ပီပၢႆၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း - ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆသေ ၶိုၼ်းတွင်ႈထၢမ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵုၼ်လူင် သၽႃးတႅမ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 7  ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ။ 


သေယဝ်ႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸွမ်သိုၵ်းမျိၼ်ႉၼွႆႇ ၵေႃႉတၢင်တူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းသေတွပ်ႇပၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ  ၼမ်ႉၵူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼွင်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၶဝ် ၸႂ်ႉပဵၼ် ၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉဢၢပ်ႇသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ယင်းဢဝ်ႁဵတ်းၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉယူႇလႄႈ တေ ပၼ် ၶိုၼ်းယူႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 161 ဢေႇၵၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်သူၼ်ႁႆႈ ဢၼ် ၽုၵ်ႇပဵၼ်မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵမ်းၽွင်ႈ၊ တီႈလိၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈၵဝ်ႇၽွင်ႇ ၊ လႄႈ ပဵၼ်တီႈလိၼ်ႁၢမ်းပဝ်ႇ ၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၼႄလႆႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးဝႃႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈမၼ်း ။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းမီးၸမ်တပ်ႉၶဝ်ၼႃႇ ၊ ၸမ်တီႈၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးၼႆသေ ဢမ်ႇပၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေလုင်းၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း - ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးလၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ႁၢၼ်ႉ ၸႂ် ။  ပေႃးတေဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼႆၵေႃႈ တီႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃး ပၢင်ႇမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၽႂ်ဢမ်ႇသူႈမီးလႄႈ တႃႇတေလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေယၢပ်ႇယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈမႃးၶိုၼ်းလိၼ်ၼမ်ႉၵူင်းၵေႃႈ ၶႅၼ်းသေဢမ်ႇလႆႈသင် ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ၼၢင်းသႅင်ႁၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈပေႃးတေထၢမ်ႁႃဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ပၢၼ်ႇသိုပ်ႇ ပၢၼ်သိုပ်ႇ ပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်မႃးၵူၺ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းသမ်ႉ မႃးၶျႃးတပ်ႉၶဝ်သေမႃးလွမ်ႉ ႁူဝ်ႉဢဝ်ပႅတ်ႈ ၊ သမ်ႉႁဵတ်းၽိုၼ်ႇလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး သၢၵ်ႈသေႇဝႃႈ ပဵၼ်ၶွင်ၶဝ် ၊ သင်ႇဢမ်ႇမႃးၺႃး ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇႁုဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉႁႃ မႃးႁဵတ်းပၼ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼႆႉၵူၺ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်း သိမ်း ဢဝ်ၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႈ ။  

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၶလယ 131 ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ မီးဝႆႉ 580 ဢေႇၵ ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးတီႈလိၼ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁႆႈလိုမ်း 15 ဢေႇၵ၊ လိၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈၵဝ်ႇ 3 ဢေႇၵၶိုင်ႈ ၊ လိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း 565 ဢေႇၵ၊  တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလွင်ႈၼႂ်းမိူင်းၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2004 ၼီႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
16/03/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.