ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

1.    ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/03/2018 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၽွင်းၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်း (ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၵျွင်းဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဢွင်ႈတီႈၽၢႆယႄး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမွၵ်ႈ လၵ်း။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၸၢႆးပႃႉ ဢႃယု 43 လႄႈၸၢႆးတေႃးၼဢႃယု 29 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇ ၵျွင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေတေၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်။ ၸၢႆးပႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၸၢႆးတေႃး ၼႃႉ သွၼ်ႉတၢင်းလင်။ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းလင်။
မိူဝ်ႈၽွင်း 5:30 ၵၢင်ၼႂ်ၽွင်းၶဝ်ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်း (သူၺ်ႇၵျွင်းမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉၺႃး သႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ၵႃးၶဝ်ၵိုတ်းသေ ပႂ်ႉဝႆႉတီႈၶၢင်ႈတၢင်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၶဝ်။
ၸၢႆးပႃႉလႄႈၸၢႆးတေႃးၼႃႉ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေပိၼ်ႈတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ။ တႃႇထႅင်ႈသွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈၸွမ်းတၢင်းလင်ၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးလႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းဢူၺ်း ၵေႃႉၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်း ရူတ်ႉ ၶိူင်ႈသေလႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ။
ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉဢၼ်ယူႇႁိမ်းတၢင်းႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း။ ၶဝ်တွင်းၵႃး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းသေယူႇဝႆႉၸွမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉႁိမ်း ဢွင်ႈတီႈၽၢႆယႄး ယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ဝၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ၶီႇၵႂႃႇတၢင်းတပ်ႉၶဝ်။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵိုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁေႃႈၵႃးၶဝ်မိူဝ်းၸူးတီႈတပ်ႉၶဝ် ပွႆႇတူဝ် တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉဝႆႉၼိူဝ် သဵၼ်ႈ တၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးသွင်ၵေႃႉဢၼ်ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်း ၵႂႃႇတူၺ်း  တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵျွင်းၶမ်း (သူၺ်ႇၵျွင်းယဝ်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႇ လၢတ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း။ ၵမ်းၼၼ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ၸင်ႇၵႂႃႇလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၾင်မိူဝ်ႈယၢမ်း 2.30 ဝၢႆးဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတၢႆၼႆႉ ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်း ဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉ ၼႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇဢဝ်လိူင်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ။
ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ
1.      ၸၢႆးပႃႉ ဢႃယု 43 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသေႃးပေႇတ လႄႈပႃႈပုင်ႇ (ၵူပ်ႉၵူႈတင်းၼၢင်း ဢေးၶိၼ်ႇ မီးလုၵ်ႈယိင်းႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႉ)
2.      ၸၢႆးတေႃးၼႃႉ ဢႃယု 29 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၼၼ်ႇတိယ လႄႈပႃႈယူၺ်း (ၵူပ်ႉၵူႈ တင်းၼၢင်း မျႃႉဢူးသႃႇ)
ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶိုင်သၢင်ႈယူႇၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းသဝိတ်ႊ ၸ လႅၼ်ႊ၊ ၵျိူဝ်ႊမၼ်ႊ၊ ၵျပၢၼ်ႇ လႄႈၶႄႇ ၶဝ်ႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်း။ ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉတေ ပဵၼ်ၽေးၼမ်ႉ ထူမ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႁႅင်း သေ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 2016 ၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းၵၼ်ဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2012 ယူႇယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ယႂ်ႇလူင်တိုၵ်းတေႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈတီႈ ၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်း ႁူဝ်ႉ ၶႄတူဝ် ၶဝ်ပႃး။
ဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 မွၵ်ႈ 30 ပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ် ၵူၼ်းသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
2.       ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 578 ပေႃႉထုပ်ႉၼႂ်းမိူင်းၵိုင်ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆ လပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 578 လႄႈသိုၵ်းတႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/03/2018 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈ ထၢမ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႄးဝႃႈပဵၼ်သၢႆလပ်ႉ ၽူႈၸွပ်ႇ RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတႆးလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 578 ဢဵၼ်ႁႅင်း 95 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ တီႈ လၢင်း ၶိူဝ်းသေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယၢမ်း မူင်း။ သဵင်ၵွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမိူင်း (မီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 100) လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 80 တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈႁွင်ႉႁႆႈႁႃတၢင်းပၢႆႈမိူဝ်းႁႃႁိူၼ်းၶဝ်။ ပၢင်တိုၵ်းႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း။
ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးဝၼ်းယၢမ်း 4:30 ၸၢႆးမျိၼ်ႉ ဢႃယု 35 ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသေႃးသူၺ်ႇ လႄႈပႃႈ သႅင်ထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇတူၺ်းဝူဝ်းမၼ်းၼႂ်းၼႃး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ လၵ်း ယူႇတၢင်း ႁွင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢင်ႈမိူင်း။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸူးမၼ်းသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၼႄးဝႃႈ မႃးၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် RCSS/SSA။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်မၼ်းဝႃႈ မႂ်းမႃးတီႈၼႆႈ တႃႇမႃးၸွပ်ႇ တူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇႁဝ်းပႃႈဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈယဝ်ႉ ပႆႇဢွၵ်ႇ ၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ?
ၸၢႆးမျိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းမၼ်းၵူၺ်းၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇမၼ်းၸၢႆး။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းမၼ်းပႄလင်သေ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်း၊ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇလႄႈဢဝ်တိၼ် ပိတ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇလိူတ်ႈပေႃးတူၵ်းယၢင်ပေႃးဢွၵ်ႇ ၸွမ်းႁူဝ် ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းယဝ်ႉ။
ၽွင်း မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇမၼ်းသေ ပၼ်ၵႃႈယူတ်းယႃ 10,000 ၵျၢပ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇယူတ်း ယႃႁွႆး ၸဵပ်း။
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ။
ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်
ၸၢႆးႁေႃသႅင်                                          +66: 62- 941-9600              (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)
ၸၢႆးယွတ်ႈလိုၼ်း                                  +66: 97- 143-1530              (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)
ၸၢႆးသႅင်တႆး                                          +66: 81- 474-5604              (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
29/03/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.