ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ပၼ်ၾၢင်ႉႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် သဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း

ၶၢဝ်ႇ Daily News ( เดลินิวส์ ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ -  ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ  นายอนุรักษ์  ทศรัตน์  ( ၼၢႆႊဢၼုရၵ်ႉ ထတ်ႉသရတ်ႉ ) ဢထိပတိၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် - လုမ်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိဝႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉပၼ် သုၼ်ၵၢင်တီႈႁဵတ်းဝ်ႂႁႅင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉယႃႇတီႈလဵဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS) ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး မီးယူႇ 80 တီႈ ၊ တီႈၸွမ်းၸေႈတွၼ်ႈ 76 တီႈ လႄႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵုင်းထဵပ်ႈ မီး 4 တီႈသေယဝ်ႉ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ သဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ။
ယွၼ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 3 မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ / မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် သီၶွင်ႇ လႄႈတင်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႂ်ၸပ်းၵူႈ (ဢၼ်ဢွင်ႇဝႆႉလွင်ႈ သပ်းသေးပဵၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈလုၵ်ႈၸၢင်ႈတေႉတေႉ) ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၽၢႆႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်ၼႆႉ ဝႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇမီးသုၼ်ႇယူႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီၼႆႉသေယဝ်ႉ လူဝ်ႇၵႂႃႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းမိူင်း(ၽိသုတ်ႇသၼ်ၶျတ်ႉ) ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၽၢႆႇၼႂ်း ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီၼႆႉ ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ/ၶပ်ႉမၢႆၼႆႉၸိုင် တေလႆႈမီးသုၼ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ 2 ပီတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2020 ၼီႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၸိုင် တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆႈ ။
ဢွင်ႇတီႈထတ်းထွင်ၵူၼ်းမိူင်း (ၽိသုတ်ႇသၼ်ႇၶျတ်) တီႈမိူင်းထႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ တင်းသဵင်ႈ 13 တီႈ၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီး 9 တီႈ - မိူၼ်ၼင်ႇ 1) သမုတ်ႇသႃၶွၼ်ႊ 2 တီႈ၊ 2) သမုတ်ႇပရၵၢၼ်ႊ ၊ 3) တၢၵ်ႇ 4) ရၼွင်း 5) ၵဵင်းႁၢႆး  6) ၵဵင်းမႆႇ 7) ၼၶွၼ်ႊသဝၢၼ် 8) သူင်ၶလႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး မီး 3 တီႈ ၊ 1) ၵုင်းထဵပ်ႈ 2) ရယွင်း 3)ပထုမ်ႊထႃႊၼီႊ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်းမီး ႑ တီႈ ၊ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼႆၶႅၼ်းတေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၽၢႆႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ႈထူၼ်ႈ 6 ၼႂ်းပီ ၼႆႉသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
 ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ  မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈထတ်းထွင်ၵူၼ်းမိူင်း (ၽိသုတ်ႇသၼ်ၶျတ်ႉ) ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 988,798 ၵေႃႉ  ပဵၼ်ၵမ်ႇပူးၶျႃး 157,232 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း 47,475 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 784,091 ၵေႃႉ ။  ၸိူဝ်းဢၼ် ပႆႇပႃႈလႆႈထတ်းထွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေၵိုတ်းထႅင်ႈ 698,675 ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိထႅင်ႈဝႃႈ ယႃႇဝႆႉမဝ်မၢင် ၊ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၸွမ်း ဝၼ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ/ ပေႃးပူၼ်ႉဝၼ်းမၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇယူႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈၵေႃႈ တေၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ လုၵ်ႈလဵင်ႉလုၵ်ႈၸၢင်ႈၵေႃႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈၼင်ႇၵၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
03/03/2018 

 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.