ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

ဝၼ်းထိ 08/03/2018

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်း မိူင်းဢၼ်ၸုမ်းသၽႃဝမၢၼ်ႈ (Myanmar Environment Institute) ၶဝ်ၸတ်းတႃႇၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်တင်းမူတ်း။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸုမ်း MEI ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းမႃး ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလၢႆပွၵ်ႈ လၢႆၽဝ်ႇ သေတႃႉ ၸုမ်း MEI ၼႆႉႁႃသူၼ်းတုမ်ပၼ်ႁႅင်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႄး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ယူႇ။ သင် ဝႃႈ ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်သၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလုပ်ႇ ထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈ တႃႈ လူင် ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 653 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း။ ပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇဢူဝ်း၊ မၢၵ်ႇဝၢၼ် 637 ဢေႇၵႃႉ၊ ပိုၼ်ႉတီႈႁႆႈၼႃး 140 ဢေႇၵႃႉ လႄႈသူၼ်ႁႆႈတင်းၼမ် ပႃးၸဵမ် ဝတ်ႉဝႃး ၽႃသိူဝ်ႇ၊ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေတူၵ်းယူႇတႂ်ႈၼမ်ႉတင်းသဵင်ႈ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၵွပ်ႈသင်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ် ၼႆႉ ၵိုတ်းပႅတ်ႈမႃးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးသိုပ်ႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼႆႉယူႇၵေႃႈ မိူၼ်တင်းဢဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ထိမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း ၽေးႁုၵ်းႁၢႆႉလူင် ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇလႆႈ ထွမ်ႇသဵင် ႁဝ်း ၶႃႈသေ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်မူႇဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈလုၵွႆ။ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈ ပၼ်ႁႅင်းတိုၵ်းသူၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆ ၼႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း တင်ႈတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 2008 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း လႄႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ယွၼ်ႉ ၽၢႆၸၢင်ႈ တႅၵ်ႇ ၵွပ်ႈ ဝႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇတီႈ ၾင်ႇ ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းသီႇၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆ ၼိူဝ် မႄႈတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးသိုၵ်းသိူဝ်လၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။ ၶူင်းၵၢၼ် ၽၢႆၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၶႄႇ၊ ၵျပၢၼ်ႇ၊ သဝိတ်ႉသလႅၼ်ႇ လႄႈၵျိူဝ်ႇမၼီႇ ၶဝ် ႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းဝႆႉ။

တွင်ႈထၢမ်

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                          +95 (0) 9-453-132-755

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                       +95 (0) 9-262-108-062    

ၸၢႆးၵွၼ်ႈသႅင်                         +66 (0) 62-941-9600


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
12/03/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.