ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၽွမ်ႉတႃႇတေၶျေႃႉယွမ်းပၼ် တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၶၢဝ်ႇထႆး  မႃႉတီႇၶျူၼ်း ( matichon ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်  တႃႇတေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင် - လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ တေၶျေႃႉယွမ်းပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းမဝ်လူင်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ

ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း တုသိတ်ႇထႃႊၼီႊ ဝဵင်းၶျႃႉဢၢမ်ႊ ၸေႈတွၼ်ႈၽဵတ်ႉၶျ်ပူရီႊ။ ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ   ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး သၼ်သိူၼ် ၵႅဝ်ႉၵမ်ၼိူတ်ႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႇသပ်းလႅင်းၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႇ  ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်လႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ  မီးပႃးလွင်ႈမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ပီ 2017 ၼီႈ မၢႆမီႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈထတ်းသၢင်တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းမၼ်းၼၵ်းၼႃၼႃႇ ၼႆလႄႈ ဢုပ်ႇလွင်ႈ တႃႇတေၶျေႃႉယွမ်းပၼ် ႁႂ်ႈမဝ်လူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈသေယဝ်ႉ  ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေမူၼ်ႉမေးယွၼ်ႇယၢၼ်းၶျေႃႉယွမ်းပၼ် မၢႆမီႈ 4 ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းတႅမ်ႈပွင်မၢႆမီႈၶဝ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၸိုင်
  - မၢႆမီႈ 101 ဢၼ်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တေၺႃးတၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈ 5 ပီ မႂ်ငိုၼ်း 2 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ တေၶျေႃႉယွမ်းပၼ် ႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ တၢမ်ႇငိုၼ်းၵေႃႈ တေလိူဝ်ဢေႇသုတ်း 5 ႁဵင်ဝၢတ်ႇထိုင် ၼမ်သုတ်း 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ
- မၢႆမီႈ 102 ဢၼ်ဝႃႈ ၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း 4 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ  တေႃႇထိုင် 8 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ တေႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 1 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တေၶျေႃႉယွမ်းပၼ် တၢမ်ႇငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ တေႃႇထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းၽိတ်းသမ်ႉၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၸိုင် တေလႆႈၺႃး တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 1 ပီ တၢမ်ႇငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇထိုင် 2 သႅၼ်လႄႈ  ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇ 3 ပီ ၼႆယဝ်ႈ
ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး သၼ်သိူၼ် ၵႅဝ်ႉၵမ်ၼိူတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ  ၸုမ်းၽွင်းလူင် တူၺ်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ယင်းမီးထႅင်ႈတႃႇယွၼ်ႇယၢၼ်းၶျေႃႉယွမ်းပၼ် လွင်ႈႁၢမ်ႈတၢတ်ႈ ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁဵ တ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ် တီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးတေႃႇလုၵ်ႈလဵင်ႉလႄႈၼၢႆးၸၢင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ  လူဝ်ႇၸင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း တၢင်းၽိတ်းဢၼ် လဵၵ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇသေ ပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်၊ ၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးမီးဝႂ်ၸိသင်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈပဵၼ် ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းၼိူဝ်ၵၼ်သေ တႃႇတေႁေႉၵင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၼၢႆးၸၢင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈလုၵ်ႈလဵင်ႉ ပႅင်ႇသေၵႃႈ ၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ၊ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း။ လွင်ႈၵဵပ်းသိမ်းဢဝ်ဝႆႉ ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးလုၵ်ႈလဵင်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈသိမ်းဝႆႉ ပေႃးသိမ်းဝႆႉၵေႃႈ ၶဝ်လူဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ် ႁႂ်ႈထူၵ်းပၼ်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႈ
ပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ပီ 2017 ၼီႈ  ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၵ်းၼႃလိူဝ်ၸႂ်လႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ် ဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉပၢႆႈမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်း၊ လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင် လႆႈႁပ်းဢိုတ်းသေ ၸွမ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ၶၢတ်ႇၶႅၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ မီးလွင်ႈသုမ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇယူႇယဝ်ႈ


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
07/03/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.