ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢွၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းႁူင်းယႃငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး

4/30/2561 04:45:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထီႉ 29/04/2018 မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸ ိ ူဝ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး   ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းႁူမ်ႈ...

မၢဝ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉလူလၢႆၵဝ်းယိင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဝႃႈၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်း

4/27/2561 09:31:00 หลังเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး brighttv (ไบรท์ทีวี ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉ တီႈၸေႈဝဵင်းလွႆသ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

4/27/2561 06:27:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/04/2018  ၸုမ်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ဝဵင်းၵ...

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈၽူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းတင်းၼမ်သေႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် မိူင်းၼၢႆး

4/27/2561 03:21:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 လိူၼ် April 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းပႆၢၼၼ်ႉ မီးၽူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းလႄႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶူၼ်ႉႁႃသပ်းသေးၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ 118 တီႈ တိၺွပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း မွၵ်ႈၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ

4/26/2561 08:04:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ Bangkok Biznews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၵူႈၽၢ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 16 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈႁၢၼ်ထႆးတိၺွပ်း

4/25/2561 08:20:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး chiangmainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈထႆး ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၶဝ် တိၺွ ပ်း လ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃးႁွင်ႈလုမ်းလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

4/24/2561 08:39:00 ก่อนเที่ยง 0

24/04/2018 ယၢမ်းဝႆၢႇ 2 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်း    SSPP/SSA ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁေႃးႁွင်ႈလုမ်းလူင်ၼွင်ငိုၼ်းၼႂ်...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊ (1964-2018) တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

4/24/2561 08:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 24/04/2018 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင် ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸုိင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 54 ပီႊ (1964-2018) တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

4/23/2561 09:20:00 ก่อนเที่ยง

ေပႃးထုိင်မႃးဝၼ်းထိ 24 လူိၼ်ထူၼ်ႈထိ 4 ပီ 2018 (မူိဝ်ႈၽုၵ်ႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းတပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 54 ပီႊ (1964-2018) ၼႆႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ၼႂ˖းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈထၢင်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းမီး ေၽး ၶဵၼ်ၼမ် ၼႂ˖းပိုၼ်ႉတီႈၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်း ၼႂ˖းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

4/23/2561 08:05:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ပီတႆး 2112 ၼီႈ လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈ သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇသႂ်ႇၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈေၽးေသၶုိၼ်းေမးလင်ၶႃး ယိပ်းၺႃးသၢႆၾႆးသွျတ်ႉသႂ်ႇယၢတ်ႇတူၵ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

4/22/2561 06:59:00 ก่อนเที่ยง

Khaosod တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 22 လူိၼ်တူၼ်ႈထိ 4 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 မူင်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁူင်းယႃႄမႈသွတ်ႇ ႄၸႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်တဝိ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပေႃႇလူမ်းႁူဝ်ၸ်ႂ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း

4/18/2561 05:54:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်တဝိ ဢိူင်ႇလွႆလူင်ၵုင်းမူၼ်း ႄၸ...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်ႁွၵ်ႇလဵၵ်းလႅမ်တႅင်းၸဝ်ႈသြႃႇၽွင်းတိုၵ်ႉပွၼ်ႈထမ်းတြႃးပၼ်တၵႃႇသတ်ႉထႃး

4/17/2561 08:00:00 ก่อนเที่ยง

Tachileik news တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ် April ဝၼ်းထိ 17 ပဵၼ်ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇ 1 ဝၼ်း ပီၵေႃးၸႃႇ 1380 ၼီႈ ၶဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (8) မူင်းၼၼ်ႉၵူ...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်း ဝတ်ႉလွၼ်းၸၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ႁႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၢပ်ႈဝႆႉၵျွင်းလွၼ်းၸၼ်း

4/11/2561 06:34:00 ก่อนเที่ยง

ၸဝ်ႈြသႃႇလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵွျင်း ဝတ်ႉလွၼ်းၸၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ထိုင်လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၶွင် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်း...

လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းလွႆတၢႆ 6 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပၢႆ တီႈမိူင်းထႆး

4/10/2561 08:49:00 ก่อนเที่ยง

 ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ သွင်လမ်း လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၸေႈတွၼ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉလၵ်ႉၶၢႆပႅတ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈပိူၼ်ႈ

4/08/2561 06:46:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ chiangmainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉပိင်း ႁိမ်းၶူဝ်ၼၶွၼ်ႊၽိင်းၵဵင်...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.