ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶူၼ်ႉႁႃသပ်းသေးၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ 118 တီႈ တိၺွပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း မွၵ်ႈၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ Bangkok Biznews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၵူႈၽၢႆႇၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈၵႂႃႇ ၶူၼ်ႉႁႃသပ်းသေး ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ။
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵူၼ်းလႄႇမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈလႄႈ တႃႇတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မိူင်းထႆးလႆႈတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် X-RAY OUTLAW FOREIGNER ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉသေ လႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈသပ်းေသး ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ ၊ ၼႂ်ၼႆႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႉၵေႃႈ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၵူၼ်းလႄႇမိူင်း ၊ ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၶူၼ်ႉႁႃသပ်းသေး ဢွင်ႈတီႈ 118 တီႈ ဢၼ်မီးပႃးတင်းႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း International School တင်းသဵင်ႈ ( 74 ) ႁူင်းႁဵၼ်းေသယဝ်ႉ လႆႈတိၺွပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် တင်းမူတ်း 99 ၵေႃႉ ။
ၼႂ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးပႃးတင်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇမၼီႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် မီးတၢင်းၽိတ်းဝီႇၸႃႇဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး သုတ်းသဵင်ႈဢႃႇယုလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ယင်းမီးပႃးထႅင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ဢဝ်ဝီႇၸႃႇႄလႇမိူင်းၶဝ်ႈမႃးသေ သမ်ႉမႃးလွမ်ႁဵတ်းၶူးသွၼ်ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈၽိတ်းမၢႆမီႈလႄႈ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉၶူးသွၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼၢႆႇၵျီးရီးယိူဝ်ႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 35 ပီၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းၸၢႆးမီးလုၵ်ႈမေး ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးသေတႃႉ ယွၼ်ႉမီးဝႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိုဝ်းလႄႈ လႆႈၵႂႃႇတိၺွပ်းဢဝ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ။ 
ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႇတႄႇမၼ်းဝႃႈ မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းထႆးၼႆသေတႃႉ မႃးႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလီ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဵတ်းဝႂ်ၵူပ်ႉၵူုႈႄတႇၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်ပွမ် ၊ ႁဵတ်းဝႂ်သိုဝ်ႉၸၢႆႇ ဝႂ်ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉဢၼ်ပွမ် ၊ လၵ်ႉလွမ်သိုဝ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၵူၼ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် (ၸၢဝ်းဢႃၾရိၵ) ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေမႃးယူႇၸွမ်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၵေႃႇသမုၺ် ၊ သူင်ၶလႃ ၊ ႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၊ ၽတ်ႉထယႃး မၢင်ၵေႃႉၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်းသေ လႆႈႁၼ်မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပပ်ႉယေးငိုၼ်း ပဵၼ် 3-4 သႅၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်တေလႆႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလီလီ။


ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ၶဝ်တိၺွပ်းဝႆႉၼႆႉ တေၵူတ်ႇၸႅတ်ႈသပ်းသေးဝႆႉ DNA ၸိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၽၼ်းၶဝ်သေ သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၸိုဝ်ႈမၢႆလမ် (ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈလဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေပၼ်တၢမ်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႈ ။

ႄတႇဢဝ်ၶဝ်မီးမႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ် X-RAY OUTLAW FOREIGNER ၼႆႉသေ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈသပ်းသေးၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈမီး ႁဵင်ပၢႆသၢဝ်းသီႇပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းၵေႃႈ မီးၵႂႃႇ 4 ႁဵင်ပၢႆ ၊ လွင်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇၽွင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
26/04/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.