ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 16 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈႁၢၼ်ထႆးတိၺွပ်း

ၶၢဝ်ႇထႆး chiangmainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၵႃးထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လွမ်တေႃႉတၢင်ႇဢဝ်မႃး  ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 16 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ဝႂ်ဢၼု ယၢတ်ႈလႆႈၶႂၢင်ႉသေ ဢၢင်ႈတေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊
   
လွင်ႈဢၼ်တိၺွပ်းဝႆႉလႆႈ ၸဝ်ႈၵႃး လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 16 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၊ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼႃႈ တီႈၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ 

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးလၢဝ်း ဢၼ် မီးၼႂ်း တူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉသၢႆလပ်ႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ တေမီးလွင်ႈ လၵ်ႉလွမ်တေႃႉ ဢဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ၶဝ်ႈမႃးၼႆလႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်း ဢၼ်မီးပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈသၢပ်ႇ ၼမ်ႉမႄႈၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပႂ်ႉႁေႉႁၢမ်ႈထတ်းထွင်လူတ်ႉၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၶမ်း ႄလႈ ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ။ 
မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် လူတ်ႉၵႃးတူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇႁၢႆးလၵ်ႉသ် သီႇၽၵ်းတူလမ်းၼိုင်ႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆလူင် ဢိူင်ႇပုင်ႇၼွႆႉ လႄႈ လႆႈႁၢမ်ႈႁေႉသပ်းသေးတူၺ်း ၊ ၼ်ႂးလူတ်ႉၵႃး ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 16 ၵေႃႉ ၼင်ႈပႃးမႃးၸွမ်း ။

မိူဝ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်သပ်းသေးတူၺ်း လႆႈႁုဝႃႈ ၵူၼ်း 16 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ။  လုၵ်ႉမႄႈသၢႆသေ ဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၊ လႆႈပၼ် ၵႃႈၵႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 3500 ( သၢမ်ႁဵင်ႁႃႈ ပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ
ၸိူဝ်းၶဝ် မီးဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း ၊ မီးဝႂ်ႁႅင်း ၵၢၼ်သေတႃႉ သမ်ႉပဵၼ်ဝႂ်ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၵူၺ်း ၊ ဢမ်ႇမီးဝႂ်လႆႈၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈမႃးၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ ဝတ်ႉဝႂ်မူတ်းသဵင်ႈဢႃႇယု ၼႆယဝ်ႈ ။
ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁွင်ႉၶဝ်မႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ นายนิพล ปินตาทา ဢႃယု 35 ပီ- ပဵၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းပႃႇပဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ တေၺႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈဢွၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႈ


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 25/04/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.