ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မၢဝ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉလူလၢႆၵဝ်းယိင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဝႃႈၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်း

ၶၢဝ်ႇထႆး brighttv (ไบรท์ทีวี ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉ တီႈၸေႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၽိတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸၢဝ်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၸေႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်းလၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ  မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသဝ်ႉ (ป้าเสร้า) ဢိူင်ႇသၼ်ပူႇလူၺ်း (สันปูเลย) ၸေႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ် တင်းၵူၼ်းၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈလႄႇပၢင်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁၢမ်း  ၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်းလင်မၼ်းၼၢင်းသေ ၸၼ်ဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် တႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်း၊ ၸုမၼ်းၼၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်သမ်ႉ ထၢင်ႇထိူမ်သေမႃးၶႆႈၸွမ်းၽၢႆႇလင် ၊ ပႃးမႃးတင်းၵူၼ်း ဢဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်လႄႈ ၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈပႅတ်ႈ လိုၼ်းသုတ်းတႄႉ တိၺွပ်းၶဝ်လႆႈ ၶိုၼ်းတင်း 3 ၵေႃႉ ၶဝ်တင်း 3 ေၵႃႉ ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းသေ လႆႈႁဵတ်းၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈၶိုၼ်း


ၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးၼွႆႉ ( ဢႃႇယု 37 ပီ ) ၸၢႆးလမ် ( ဢႃႇယု 22 ပီ ) လႄႈ ၸၢႆးလႅင် ( ဢႃႇယု 22 ပီ ) ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းတႆး မိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၶဝ်ၵၼ်ႉၸၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ ဢႃႇယု လႆႈ 25 ပီ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈ ယူႇၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၶၢႆတၢင်းၶၢႆဢၼ်ၼိုင်ႈ သမ်ႉမီးၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းယိင်းၸၢႆးၵူႈၼိုင်ႈ မႃးၼင်ႈၵိၼ် ပီႇယႃႇ ၶဝ်လႆႈယဝ်ႉယွၵ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်သေ ၶၢႆႉမႃးၵိၼ်လဝ်ႈဝူင်းလဵဝ်ၵၼ် ၵိၼ်ၵႂႃႇၵိၼ်မႃး ဢွၼ်ၵၼ်မဝ်းလဝ်ႈ တင်းယိင်းတင်းၸၢႆး၊ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၶႂ်ႈပၢၼ်းၶဝ်သေ သမ်ႉၼုင်ႈၵူၼ်ပွတ်းဝႆႉလႄႈ လႆႈလုပ်ႈလၢမ်းလဵၼ်ႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၸုမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ဢမ်ႇၶႅၼ်သင်၊ မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်းၼွၵ်ႈ ၶဝ်ၸင်ႇၸွမ်းၵႂႃႇၽၢႆႇလင်သေ ၵႂႃႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈၵႃႇမတႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်း ၶဝ်တင်းသၢမ်ၵေႃႉ လႆႈၵျေႃႇၸွမ်းမၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉ သမ်ႉမီးၵူၼ်းမႃးႁၼ်၊ သမ်ႉဢဝ်ၾႆးထၢတ်ႈသွင်ႇသႂ်ႇလႄႈ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၶဝ်ၵေႃႈၼႅၻ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်း   ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူၼ်ႈတိလႆႈၸၢႆးၼွႆႉဢွၼ်တၢင်းသေ ၸၢႆးလမ်တင်းၸၢႆးလႅင်တႄႉ ၺႃးတိၺွပ်းၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉမိူဝ်းၶိုၼ်းဢွင်ႈႁိူၼ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ တင်းသၢမ်ၵေႃႉပၢၵ်ႈထဵင်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈလူလၢႆၵၼ်ႉမၼ်းၼၢင်း ၸိူဝ်းလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းၽွမ်ႉၸႂ်ၸွမ်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ พล.ต.ต.ศรายุทธ สงวนโภคัย ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  မိူဝ်ႈၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်သပ်းသေးဢမုၶတီးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်း ဢမေႇရိၵၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈမႃးထွမ်ႇၸွမ်း   ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈတွပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈတွပ်ႇလႆႈ မၼ်းပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈၶဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇတႄႉ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတေႃႇ ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းသေယဝ်ႉ တေသပ်းသေးထတ်းထွင်ၶိုၼ်း သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ၵူႈဢၼ်သေ တေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ

မိူဝ်းၼႃႈဝၢႆးလင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈၼႆႉ လႆႈမီးၶေႃႈၸိသင်ႇထိုင် ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပႂ်ႉတူၺ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်လီလီ ၼႆယဝ်ႈ 

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
28/04/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.