ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းလွႆတၢႆ 6 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပၢႆ တီႈမိူင်းထႆး

 ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ သွင်လမ်း လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇၼင်ႇၵၼ်၊ တႃႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းလွႆ မီးၵူၼ်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပၢႆ ။ တႃႇလမ်းၼိုင်ႈ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈတင်းလမ်း ၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ် သင်။
ၶၢဝ်ႇไทยรัฐ ထႆးရတ်ႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ ၶမ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈသိပ်းမူင်းပၢႆ ၸမ် 11 မူင်း တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မႄႈသွတ်းလႄႈ တၢၵ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈထေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း - ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၽင်ႇႁိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈလွႆလွၵ်ႇ ေသယဝ်ႉ လုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ။

ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ บุญปล้อง ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ႄမႈေထႃႉ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူတ်ႉလူင် 2 ၸၼ်ႉ ၊ တၢင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 50 ပၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈသေ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၶျၶျဵင်းသဝ်း ၊ ဝၢႆးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 16 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ဢိတ်းဢွတ်း 28 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်း ၊ လႆႈသူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃလူင်တၢၵ်ႇသိၼ်မရႃႇရတ်ႉ ။ ၼၢႆးၽိသိၵ်ႇ ထၼထတ်းၽႃးသိတ်ႇ ၵူၼ်းေႁႃႈၵႃးလၢတ်ႈေၼၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ မူိဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးေႁႃႈၶုိၼ်ႈလွႆေသ ဢၢင်ႈေတငႅၵ်းႁူဝ်ႄဝႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇႁိမ်းတၢင်း ၵူၼ်ႈၵႃႈႄဝႈဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈလီေသ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးႁူဝ်ႉဢုတ်ႇေသယဝ်ႉ ဢဝ်ၶိတ်းတူၵ်းၵႂႃႇတီႈၽင်ႇႁုိၵ်း တၢင်းလုိၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 5 ဝႃးပၢႆၼႆယဝ်ႉ
ေၽးၵုိင်ႉၵၢင်ႉလူတ်ႉၵႃးထႅင်ႈတီႈၼုိင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼူိဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝင်းၸဝ်ႈ-တၢၵ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းႄၸႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ AEC อาเซียน  NEWS တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မူိဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 9 လူိၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈပွတ်ႈၼႂ် မီးလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း ၵူၼ်းမူိင်းမၢၼ်ႈလမ်းၼုိင်ႈ လုၵ်ႉတီႈၵုင်းထဵပ်ႈမႃးေသ မႃးထူပ်းေၽးၵုိင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးမႆႈလူတ်ႉၶဝ် တီႈၼူိဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႄၸႈဝဵင်းဝင်းၸဝ်ႈႄလႈႄၸႈဝဵင်းတၢၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ၸွပ်ႇထၢမ်သပ်းေသးတူၺ်းေသ လႆႈႁူႉဝႃႈ  ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်မူိင်းမၢၼ်ႈၶီႇမႃးၸွမ်း 14 ေၵႃႉ ၶဝ်ဢၢင်ႈေတမူိဝ်းသူႇၸႂ်းႁူိၼ်းၶုိၼ်းၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉလူိၼ်ႁႃႈ 

လူတ်ႉဢၼ်ၶီႇမႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႇတႄႇမၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇလေႃႉတႃႇယႃႇ မၼ်းလုတ်ႈဢွၵ်ႇသေ သဵင်လင်တႅၵ်ႇမႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃးၵိူတ်းၵႃးသေၸႂ်ႉၶဝ်လူင်းၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉ၊ ဝၢႆးသေၶဝ်လူင်းၵႂႃႇ ႁိုင်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၵေႃႈ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈတင်းလမ်း ၊ ၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆယဝ်ႈ ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈသပ်းသေးႁူပ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႇၵႃးၼၼ်ႉ တၢင်ႇၵူၼ်းမႃးၼမ်လိူဝ်သေ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၊ ႁေႃႈမႃးၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉသေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး  သမ်ႉေႁႃႈဝႆးပူၼ်ႉတီႈလႄႈ  တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတေႃႇမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
တီႈၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈသဵင်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ30 ၼၼ်ႉၵေႃႉ မီးလူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇႁႅင်း ၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၾႆးမႆႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မႄႈသွတ်းသေ မီးၵူၼ်းလုတၢႆ 20 ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ 

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
photo by   AEC อาเซียน NEWS 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.