ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉလၵ်ႉၶၢႆပႅတ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈပိူၼ်ႈ

ၶၢဝ်ႇ chiangmainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉပိင်း ႁိမ်းၶူဝ်ၼၶွၼ်ႊၽိင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တိၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ယိမ်လူတ်ႉၶိူင်ႈပိူၼ်ႈသေ လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်ပႅတ်ႈ ။
ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးသၢႆး ဢႃႇယု 16 ပီ ၊ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ ၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 11 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးယွၼ်းယိမ် လူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ၊ ႁိုင်မႃးသွင်ဝၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးသူင်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ။
ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ၶမ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸၢႆးသၢႆး မႃးမီးယူႇဝႆႉတီႈၶူဝ်ၼၶွၼ်ႊၽိင်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ လႄႈ မၼ်းၼၢင်းလႆႈၵႂႃႇၸိၼႃႈတမ်တႃသေထၢမ်ၶိုၼ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်း ၊ မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈသေ ၵျႂၵ်းတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမႄႈပိင်း၊ ယၢမ်းၼၼ် ၼၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈတိၺွပ်းမၼ်းၸၢႆး ။ 
ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၊  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸွႆႈလွင်ႈထူပ်းၽေးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလွမ်ႉဝႆႉ ႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉသွင်ၽၢႆႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆးဝၢႆႈလုၺ်းၼမ်ႉသေ ၵႂႃႇပႅပ်ႉမူၵ်းယူႇၼႂ်းႁိူဝ်းႁၢင်ယၢဝ်းလမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇတိလႆႈၵမ်းလဵဝ် ။ မီးၼႂ်းၼမ်ႉ ႁိုင်ၼၢၼ်ႊထိုင်လၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းသေယဝ်ႉ လိုၼ်းသုတ်း မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇယူႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ  လႆႈဝၢႆႈလုၺ်းမႃးၸူးၽင်ႇၼမ်ႉသေ ပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းမၼ်း ။ 
မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်ပႅတ်ႈတီႈၼိူဝ်လွႆယဝ်ႉ ၊ လႆႈ ငိုၼ်းမႃး ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ၊ ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၽႄမႅင်ႇပၼ် ဢိူၺ်းၵေႃႉမၼ်း 2 ၵေႃႉၽွင်ႈသေ တႃႇမၼ်း တႄႉလိူဝ် 4 ႁဵင်၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၸၢႆႇၵိၼ်ပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်သေတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ ၊ ပၢႆထၢမ်ႁႃတိၺွပ်းပႃးဢိူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸၢႆႇငိုၼ်းလၵ်ႉၶွင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢႆးသၢႆးဝႃႈ သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ  မီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ၵႂႃႇလၵ်ႉၶူဝ်းပိူၼ်ႈလႄႈ ၺႃးပလိပ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇၶဝ် တိၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတွင်းဝၼ်းမၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။ 


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
08/04/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.