ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်း ဝတ်ႉလွၼ်းၸၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ႁႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၢပ်ႈဝႆႉၵျွင်းလွၼ်းၸၼ်း

ၸဝ်ႈြသႃႇလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵွျင်း ဝတ်ႉလွၼ်းၸၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ထိုင်လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၶွင် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈသင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈသင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးပေႃႈမီးမႄႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈြသႃႇလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵွျင်း ဝတ်ႉလွၼ်းၸၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင် ၼင်ႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပေႃးတေလႆႈမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေ ယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူဝ်းၼႃႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈၵွျင်းဝတ်ႉလွၼ်းၸၼ်ၼႆယဝ်ႉ၊
ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်လၢတ်ႈၼေတီႈ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဝႃႈ-
1. ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵိၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ်လုၵ်ႈဢမ်ႇမီးပေႃႈမႄႈလႄႈ ပွႆႇပႅတ်ႈၸွမ်းပေႃႈထဝ်ႈမႄႈထဝ်ႈသေဢမ်ႇလႆႈယူႇႁူင်းႁဵၼ်း

2. ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၸႆၢႇၵႃႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၵျွင်းလွၼ်းၸၼ်လႆႈ
ပိုတ်ႇႁပ်ႉတေႇဢဝ်ဢႃႈသၢၵ်ႈ 1 ပီ ထိုင်ၸၼ်ႉလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 3 (မေႃး-3) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊

3. ပီႈၼွင််ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၵူၼ်းတီႈၸွႆႈလိူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶႅၼ်ႁၵ်းၶႃႁၵ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၵေႃႉဢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ၵိၼ်းၸႂ် လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းလွၼ်းၸၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယိၼ်းလီၸွႆႈလိူဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊
ၵပ်းသိုပ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ - တေဢွၼ်ၵႂႃႇထူပ်းတူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇၵေႃႈလႆႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

062-941-5971  ၶိူဝ်းသုင် ၵၢၼ်းထုၼ်း  
ၸွမ်းပိူင်တုမ်းတူၼ်ႈတႆး


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/04/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.