ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်ႁွၵ်ႇလဵၵ်းလႅမ်တႅင်းၸဝ်ႈသြႃႇၽွင်းတိုၵ်ႉပွၼ်ႈထမ်းတြႃးပၼ်တၵႃႇသတ်ႉထႃး

Tachileik news တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ် April ဝၼ်းထိ 17 ပဵၼ်ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇ 1 ဝၼ်း ပီၵေႃးၸႃႇ 1380 ၼီႈ ၶဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (8) မူင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ဝၢၼ်ႈၵွင်းဝတ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမေႃႈတွင်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇသေ ၽွင်းၸဝ်ႈသြႃႇတိုၵ်ႉပွၼ်ႈထမ်းတြႃးပၼ်တၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်ႁွၵ်ႇလဵၵ်းလႅမ်ၵႂႃႇတႅင်းသႂ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇ ထိုင်တီႈလႆႈႁပ်ႉတင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းမူႇၸေႈယဝ်ႉသေ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇၸဝ်ႈသြႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈၼႂ်းမိူင်းၶေႇၼႆယဝ်ႉ၊
ၸဝ်ႈသြႃႇဢၼ်ထုၵ်ႇတႅင်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ပတ်ႉတၢၼ်ႇတႃႉ ၵုမႃႇရႃႉ  ဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 62 ပီႊ ဝႃႇၸဝ်ႈလႆႈ 25 ဝႃႇသေ ၽွင်းတိုၵ်ႉပွၼ်ႈထမ်းတြႃးပၼ်တၵႃႇသတ်ႉထႃးမွၵ်ႈ 300 ပၢၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ဢဝ်ႁွၵ်ႇလဵၵ်းလႅမ်ၵႂႃႇတႅင်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဢၢႆႈမွၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈၼုင်ႈၸၢင်းသေ ယူႇတီႈၼႂ်းဝတ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊
ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ"ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၽွင်းၸဝ်ႈသြႃႇတိုၵ်ႉပွၼ်ႈထမ်းတြႃးပၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈပႆၵႂႃႇၸူးၸဝ်ႈသြႃႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းတူဝ်မိူၼ်တေၵႂႃႇၵၢပ်ႈၶူဝ်းလူႇၶူဝ်းတၢၼ်းသေ ယိပ်းဢဝ်ႁွၵ်ႇလဵၵ်းလႅမ်တႅင်းသႂ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇ ထိုင်တီႈလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ် လႆႈမႃးႁပ်ႉသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းမူႇၸေႈသေ ယွၼ်ႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းတွင်ႉၶႃလူင်တွင်ႇၼွင်ႈလႄႈ ပွင်ႈတိၼ်ပွင်ႈမိုဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉလႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းၶေႇ"ၼႆလႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ၊


ဢၢႆႈမွၼ်း ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ႁွၵ်ႇလဵၵ်းတႅင်းၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉသေတေၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်းလွင်းလႆႈႁဵတ်းတၢင်းၽိတ်းယဝ်ႉ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
17.04.2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.