ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်တဝိ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပေႃႇလူမ်းႁူဝ်ၸ်ႂ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း

ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်တဝိ ဢိူင်ႇလွႆလူင်ၵုင်းမူၼ်း ႄၸႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ (ပျီႇတုၸိတ်ႉ) ၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသေ ၶင်မၼ်းဝႆႉ ။
ၸၢႆးဢုတ်ႉတရ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တဝိလၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းမိူဝ်ႈၼႂ်ဝႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၶဝ် ၊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးလူၼ်း ဢႃႇယုလႆႈ 24 ပီ၊ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးတဵမ် / ယူႇယူႇၵႆႉပေႃႇလူမ်းယွင်ႇ ၊ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီယူႇ ၊  မိူဝ်ႈၼႂ်ဝႃးၼႆႉ မၼ်းၸႆၢးၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသၢႆႇၵႄႇလ်ေသ မႃးတီႈၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၵျႂင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉဢၼ်မႃး ဢဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈ သမ်ႉယႃႉပႅတ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၵွႆ ႄလႈ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ၸႂ်လမ်သေပွင်ႉထႃႉပၼ်ပိူၼ်ႈသေယဝ်ႉ ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈၽႃၵျႂင်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတုၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်း ၊ တိူဝ်ႉၸပ်းၵႂႃႇတီႈၶႅၼ်လႄႈဢႅဝ်မၼ်းၸၢႆး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈၺွပ်းမၼ်းၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉတီႈဢၼ်ၶဝ်ပႂ်ႉယၢမ်း ထိုင်ၼႂ်ၼႆႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸၢႆးလူၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းမႃးယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ တေလႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ၶမ်ယူႇ ၼႂ်းဢႅဝ်မၼ်းၸၢႆး ၼႆယဝ်ႈ ။
မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းႁင်းမၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈၵူဝ်လူမ်းယွင်ႇမၼ်းထႃႉမႃးသေ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းႁႆၢႉႁင်းပိူၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆးႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လၢၼ်ၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃးယင်းဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းႁင်းၽႂ် ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသွၼ်ႇတူဝ်ဢီးလူးတူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၊ ဢီးလူၼိူဝ်ၽူႈပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇမဵဝ်းသင်ႇသွၼ်ၵုမ်းထိင်းဢဝ် ၊ ဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇေၵႃႈ ႁပ်ႉႁွင်းမၢႆတွင်းဝႆႉ ဢမုလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ၊ ၶဝ်ေတသွပ်ႇထၢမ် သပ်းသေးလွင်ႈပဵၼ်တေႉမၼ်းသေ သိုပ်ႇတၢင်ႇထိုင် ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်လၢင်းၶိူဝ်းၵႂႃႇ ။

ၸၢႆးဢုတ်ႉတရလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁင်းလၢၼ်ၸၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽႂ် ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ပျီႇတုၸိတ်ႉဢၼ်မႃးဢဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ၊ ၶဝ်လႆႈၶဵင်ႇပိုင်ႈ ဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇၵၼ်ယူႇႄလႈ ၵဵင်ၸႂ်ဢၢၼ်းၼႃႇတႃႇတေႁဵတ်းဢမုတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇၵၼ်ယူႇ  ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်မႃးၸွႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်လၢၼ်ၸၢႆးၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ 


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
18/04/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.