ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇသႂ်ႇၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈေၽးေသၶုိၼ်းေမးလင်ၶႃး ယိပ်းၺႃးသၢႆၾႆးသွျတ်ႉသႂ်ႇယၢတ်ႇတူၵ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Khaosod တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 22 လူိၼ်တူၼ်ႈထိ 4 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 မူင်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁူင်းယႃႄမႈသွတ်ႇ ႄၸႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈမႃးတီႈၵူၼ်းမူိင်းလီဝႃႈ မီးၵူၼ်းထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသွျတ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢင်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႈလဵဝ်ႇ ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႄမႈသွတ်ႇ ႄၸႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇၼႆႄလႈ ၸင်ႇလႆႈတိတ်းေတႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၾၢႆႇေမႃယႃၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းေၽးၵုိင်ႉၵၢင်ႉေသ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸႆွႈထႅမ်ၼႆယဝ်ႉ။


တီႈပဵၼ်ေၽးၵုိင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉပဵၼ်ႁူိၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ တုိၵ်ႉေမးၵုမ်းတူဝ်ႁူိၼ်းယူႇ တင်းၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်ေၽးၵုိင်ႉၵၢင်ႉ တီႈဝႆႉလူတ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵႃႇဝူိင်ႈတႅၵ်ႇဝူိဝ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ႄလႈလႆႈႁၼ်တူဝ်းၼၢႆးလႃႉမဵဝ်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 20 ပီ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မူိင်းမၢၼ်ႈ ၼွၼ်းၵွင်ၼိမ်ဝႆႉယူႇတီႈပုိၼ်ႉ မီးႁွႆးဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂ်ႈပွင်းၵႂႃႇတင်းတူဝ်  ႁဵတ်းႁႂ်ႈသူိဝ်ႈၶူဝ်းႄလႈၽိဝ်ၼင်မႆႈၶႅမ်ႈတင်းၼမ်ႄလႈ ၸုမ်းေမႃယႃၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းေၽးၵုိင်ႉၵၢင်ႉ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈၶုိၼ်းႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသူင်ႇတူဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃႄမႈသွတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသွပ်ႇထၢမ်တူၺ်းေသ လႆႈႁူႉဝႃႈ မူိဝ်းၽွင်ႈေတပဵၼ်ေၽးၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇ 3 ေၵႃႉ တုိၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈေမးၵုမ်းလုမ်းလႃးႁူိၼ်းႄလႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပိၼ်ႇလင်ၶႃးႁူိၼ်းဢၼ်လုလႅဝ်ယူႇ မီးႁႅင်းၵၢၼ်သွင်ေၵႃႉယူႇတီႈၸၼ်ႉတႂ်ႈၵွၼ်ႇေသ ၼၢႆးလႃႉမဵဝ်းဢွင်ႇသမ်ႉ ယူႇတီႈၸၢၼ်းေသ ၵၢၼ်းၶုိၼ်ႈၸၼ်ႉသွင်တၢင်းသုင်မွၵ်ႈ 5 မဵတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတၶုိၼ်ႈထတ်းတူၺ်းလင်ၶႃးဢၼ်ေတေမးၵုမ်းၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထူိမ်သင်ေသ ၽွင်းမူိဝ်ႈၼၢႆးလႃႉမဵဝ်းဢွင်ႇ ၵၢၼ်းၶုိၼ်ႈၸၼ်ႉသွင်ၼူိဝ်လင်ၶႃး ဢၼ်မီးသၢႆၾႆးလၢႆသဵၼ်ႈလၢႆသၢႆလတ်းၽၢၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်တင်ႈၼိမ်တူဝ်ဢမ်ႇလႆႈေသ ၵႂႃႇတၢဝ်းဝၵ်ႉဢဝ်သၢႆၾႆးႄလႈ ၾႆးၾႃႉၸင်ႇလႆႈသွျတ်ႉၶဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶဝ်သဵၼ်တူၵ်းလူင်းသႂ်ႇၵႃႇဝူိင်ႈလင်ၶႃးမုင်းတီႈဝႆႉလူတ်ႉ ေပႃးတႅၵ်ႇလႅဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ တီႈတူဝ်မၼ်းေၵႃႈမီးႁွႆးၾႆးမႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈေသ လႆႈလုိမ်းတူဝ်ၵႂႃႇႄလႈ တႆးေၵႃႉႁႅင်းၵၢၼ်သွင်ေၵႃႉတင်းၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ် ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸႅင်ႈလၢတ်ႈၶၢဝ်ႇထုိင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ေသ သူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃႄမႈသွတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
22/04/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.