ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး


ဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼီႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ပီတႆး 2112 ၼီႈ လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈ သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမႃးမီးတီႈၵဵင်းမႆႇ တင်းသဵင်ႈမွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႆႈသႃၵၼ်ႇတေႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းႇလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတီႈၼိုင်ႈ ။ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလၢတ်ႈၼႄၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ မီးမႃးၸဵမ်ၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႈသႃၵၼ်ႇတေႃးပေႃႈႄမႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈြသႃႇၸဝ်ႈၶူးဝႃး ပႃးၸဵမ်ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈၼပ်ႉယမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးဝႆႈသႃၵႃႇရဝ ၼပ်ႉယမ်ၵၼ်ႇတေႃးသေယဝ်ႉပႆၢဢမ်ႇၵႃး လႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸု ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ မႃးၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်
ဝၢႆးေသ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႈသႃၵၼ်ႇတေႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃးမၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃႇယုၸူဝ်ႈပၢၼ် ပဵၼ်ၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႄလႈ ၽွင်တိုၵ်ႉႁႃတၢင်းႁုတၢင်းမေႃၵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် မၼ်းၸဝ်ႈၶႆႈႄၼ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးလႄႈယၢမ်းလဵဝ်သေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈတူၵ်းသုမ်းၼၼ်ႉ ၾၢၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်  ပိူင်လူင်မၼ်း မီးယူႇ 3 လွင်ႈ ၶေႃႈထိ 1 ႁႂ်ႈႁႃပိင်ႇၺႃႇတၢင်းႁုသႂ်ႇတူဝ် ၶေႃႈထိ 2 လူဝ်ႇမီးတၢင်းႁတ်းႁၢၼ် ၶေႃႈထိ 3 လူဝ်ႇမီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လိူဝ်သေၼႆႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸဝ်ႈယင်းမီးၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပွၼ်ႈပၼ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆေၶႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
23/04/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.