ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢွၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းႁူင်းယႃငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းထီႉ 29/04/2018 မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ူဝ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး  ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်တိုၵ်းသူၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတၢင်းတႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၶိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆလႄႈ  ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15/01/2018 ၼၼ်ႉ လႆႈမီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉ တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈမိုဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမေႃယႃ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ ႁူင်းယႃငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆယဝ်ႉ၊  


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06/02/2018 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိူင်ႈတႅၵ်ႈႁႅင်းလိူတ်ႈ 15 ဢၼ် ၶိူင်ႈတႅၵ်ႈႁႅင်းႁူဝ်ၸႂ် 1 ဢၼ် ၶိူင်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ် 16 ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29/04/2018 ၼႆႉၵေႃႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိူင်ႈတႅၵ်ႈႁႅင်းလိူတ်ႈတႃႇ 11 ဢၼ် ၶိူင်ႈတႅၵ်ႈတူၺ်းႁႅင်းႁူဝ်ၸႂ်တႃႇ 7 ဢၼ် လႄႈၶိူင်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ်တႃႇ 4 ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈႁူင်းယႃငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉလီငၢမ်းဝႃႈၼႆ၊


တၢင်းၾၢႆႇမေႃယႃလူင် ပႃႈၼၢင်းၶမ်း ဢၼ်ႁၢပ်ႇၼႃႈတီႈၽႆၢႇမေႃယႃ SSPP/SSA မႃး တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈပီ 1975 တေႃႇထိုင် 2018 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၵေႃႉပဵၼ်မေႃယႃလူင်ပႃႈၼၢင်းၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၽႆၢႇမေႃယႃၸႆၢး မေႃယႃယိင်းသေ မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၸုမ်းၽႆၢႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ဢုပ်ႇၵုမ်လႅၵ်ႈလႆၢႈတၢင်းႁူႉၵၼ်လႆၢဢၼ်လႆၢလွင်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းၽႆၢႇမေႃယႃမီးတၢင်းယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ၼမ်ထိုင်လွင်ႈဢၼ်လႆႈမႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

30/04/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.