ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/04/2018  ၸုမ်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ဝဵင်းၵေးသီးသေ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝႃႈၼႆ။


မေႃသွၼ်ၼၢင်းမွၼ်းဢုင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်း 150 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 150 ၵေႃႉၼႆႉၸႅၵ်ႇၽႄႁဵၼ်းဝႆႉပဵၼ် 3 ၸၼ်ႉသေ တေမီးမေႃသွၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ တႃႇ 3 ၵေႃႉ 1.မေႃသွၼ် ယိင်းမွၼ်းဢုင်ႇ ႁပ်ႉသွၼ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈ  2.မေႃသွၼ် ယိင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ ႁပ်ႉသွၼ်ၸၼ်ႉ 1 လႄႈ 3.မေႃသွၼ်ယိင်း ၼၢင်းဢွမ် ႁပ်ႉသွၼ်ၸၼ်ႉ 2  သေ မေႃသွၼ်ယိင်းဢွမ်လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈထီႉ 1 ၵူၺ်းၼႆသေတ  ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းဢဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၶဝ်ႈသွၼ်ၸွမ်းယူႇၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 1 ၸူဝ်ႈမွင်းပၢႆၶိုင်ႈ တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆႇ 3 မွင်း (15.00.ၼ) တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မွင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ (16.30.ၼ)  ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းဝႃႈၼႆ။


ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ် ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းမႃးႁဵၼ်းတႄႉတႄႉယူႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်မေႃသွၼ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးသေမႃးသွၼ်ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇလူၺ်ႈၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ပဵၼ်မေႃသွၼ်ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ၊


လွင်ႈပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးတႄႉ တႄႇဢဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ၸၼ်ႉသွင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝၢၼ်ႈႁႆး ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသဵင်ႈသေ ပပ်ႉတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈတႅမ်ႈလႆႈမၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ၸဝ်ႈ ဝိႁၢၼ်ႇသၢႆၶိူဝ်းထမ်း ပၢင်ႇလေႃႉ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မေႃသွၼ် ယိင်းၶမ်းၶိၼ်ႇလၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႈၶၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ လႆႈႁပ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးသေ ပဵၼ်ဢၼ်ၸဵဝ်းႁူႉၸဵဝ်းမေႃတႄႉတႄႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
27.04.2048

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.