ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလွင်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၶူင်းၵၢၼ်လိူမ်ႈလႆမူတ်းသႂ်မႄႈၼမ်ႉၶႃႇ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ


တၢင်းၶၢဝ်ႇ chiangmainews တႅမ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 8 လူိၼ်ႈထူၼ်ႈထိ 4 ပီ 2018 ၼီႈ ၼၢႆးပဝိၼ်း ၶျမ်းၼိပရႃႇသၢတ်ႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈပုိတ်ႇၶူင်းၵၢၼ် လူိမ်ႈလႆမူတ်းသႂ် ႄမႈၼမ်ႉၶႃႇ မူိင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈတႃႇႄမႈၼမ်ႉၶႃႇ ဢူိင်ႇပႃႇၽႅင်ႉ မူိင်းၵဵင်းမႆႇ တွၼ်ႈတႃႇလူိမ်ႈလႆမူတ်းသႂ် ႄမႈၼမ်ႉၶႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်သၢႆႄမႈၼမ်ႉ ၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႄလႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸုလုမ်းတုမ်ၵၼ်ေသ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်တွၼ်ႈႁပ်ႉၾိင်ႈထုင်းသွၼ်းၼမ်ႉလူိၼ်ႁႃႈ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ဢၼ်ၸမ်ေတမႃးထုိင်ၼႆႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇမိူင်းၵဵင်းမႆႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇတေပူၵ်းပွင်လႄႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃမႄႈၼမ်ႉၶႃႇ ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတမ်းဝၢင်းႁႂ်ႈလႆႈပူၵ်းပွင်ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ပၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉလွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၶႃႇလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်မႄႈၼမ်ႉၶႃႇဝႃႈၼႆ။
ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈႁၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်တူဝ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ၾိင်ႈထုင်းၶွင်ၵူၼ်းၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉ ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈၶုၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းၵႂႃႇသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈလေႇတီႈလဵၼ်ႈ တီႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်းသိုၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးလွင်ႈၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၶွင်ၵူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ပႃးလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႈၼႆလႄႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 7-14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ၼႆႉ လႆႈမီးၵၢၼ်တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လိူမ်ႈလႆမူတ်းသႂ်မႄႈၼမ်ႉၶႃႇသေ ၸုလုမ်းတုမ်ၵၼ် ပဵၼ်ထႅဝ်ပဵၼ်တႅဝ်း ပႆတၢင်းၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈ ႁိမ်းၼႃႈမိူင်းၵဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ဢိူင်ႇပႃႇၽႅင်ႉ ဢိူင်ႇၵမ်းၽႅင်ငၢမ်းလႄႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းၶျႆႈယၽုမ်းထိုင်ၵမ်းၽႅင်လိၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2.5 ၵီးလူဝ်းၼႆယဝ်ႉ။
ဢၼ်လႆႈၸုလုမ်းတုမ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇႁၵ်ႉသႃႇသိမ်းပႅင်း ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ဢၼ်ႁၢင်ႈလီၶွင်ၸၢဝ်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉယဝ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးၵူႈၸၢဝ်းၶၢဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉၶႃႇ မီးလွင်ႈၶႆႈၸႂ်ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵႃႈၶၼ် လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ဢၼ်ႁၢင်ႈလီငၢမ်းတႃယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈၵၼ်လိူမ်ႈလႆမူတ်းသႂ် လွင်ႈပွႆႇယုၵ်းယၢၵ်း ပွႆႇၼမ်ႉၼဝ်ႈၼမ်ႉမဵၼ်လူင်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶႃႇလႄႈမႄႈၼမ်ႉၵူႈသၢႆသၢႆ ဝူၺ်ႇႁင်ႈၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈႁၵ်ႉသႃသိမ်းပႅင်း ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶိုၼ်းမႄႈၼမ်ႉၶႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီမင်ႇၵလႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈသေတေႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆမူတ်းသႂ် ႁပ်ႉတွၼ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈသၢင်းၵျၢၼ်ႇပႃးၼႆယဝ်ႉ။
မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလၢႆလၢႆမူႇလၢႆလၢႆၸုမ်း လၢႆလၢႆေၵႃႉလၢႆလၢႆၵူၼ်းၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးပီႈၼွင်ႉလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်းၸွမ်းထႅင်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
08/04/2018


ขับเคลื่อนโดย Blogger.