ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင် ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸုိင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 54 ပီႊ (1964-2018) တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ေပႃးထုိင်မႃးဝၼ်းထိ 24 လူိၼ်ထူၼ်ႈထိ 4 ပီ 2018 (မူိဝ်ႈၽုၵ်ႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းတပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 54 ပီႊ (1964-2018) ၼႆႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်လွင်ႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းတပ်ႉသိုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ႁွင်ႈႄၼပုိၼ်းတပ်ႉသိုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ၸဵမ်ၸၵႂႃႇၸူိဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ၊

ၽူႈသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လူင်းပုိၼ်ႉတီႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃး “ယၢမ်းလဵဝ်ႄတႉ တင်းၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပူိင်ဝၢၼ်ႈၼႃး ပူႇႁဵင်လုင်းၵၢင်ႉၶဝ်ေၵႃး လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွင်ႈတီႈႁူင်းေႁႃလူင်ၼွင်ငုိၼ်း တႃႇသၢႆသုိၵ်းႄၼၽၢင်ႁၢင်ႈသုိၵ်း လွင်ႈတူၺ်းထုိင်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶႅၵ်ႇဢူၺ်းလီ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ေပႃးႄမႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမူိင်းၸူိဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပွႆး ဝၼ်းတပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 54 ပီႊ (1964-2018) ၼၼ်ႉ ေတမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉသုိၵ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မူိင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈႄလႈေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမူိင်းၸၵႂႃႉ ေတၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်”ဝႃႈၼႆ၊
ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈၵွျင်းလူင်ဝၢၼ်ႈႁႆး သၢႆသုိၵ်းႄၼၽၢင်ႁၢင်ႈသုိၵ်း တၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်း ၽွမ်ႉၵၼ်ဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈေသ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸုိင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်း ၶပ်းၶုိင်ၵႂႃႇၸွမ်းၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႇယဝ်ႉ ထုိင်မႃးတၢမ်းၶမ်းၸုိင် ေတမီးပၢင်မူၼ်ႈသူိဝ်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇ-ၸုမ်းၼၢင်းသႅင်ၼုမ်ႇ ပၢၼ်မႂ်ႇ-ၸုမ်းႁႅင်းသၢမ်ႁႅင်း လၢဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇေသ ေပႃးထုိင်မႃးဝၼ်းထိ 25 လူိၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ၵၼ်ႇေတႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇေဢႃးဝႃႇတ တီႈႁူင်းေႁႃလူင်ၼွင်ငုိၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
23/04/2018 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.