ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊ (1964-2018) တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းထိ 24/04/2018 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ၊
ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပၢင်ပွႆးၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၢႆၸႅၼ်ႇသေ 
ယၢမ်း 06:00 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁူမ်ႈတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်တီႈယူႇလႄႈသႆၢသိုၵ်း ဢႅၼ်ႁႅင်း 1,500 ပႆၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ  
ၶၢဝ်းယၢမ်း 06:40 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈပိုတ်ႇၽူၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:20 ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸႆၢးသူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ဢၢၼ်ႇလူၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ႇၾႃႉသူင်ႇထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊ

ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:25 ၸဝ်ႈသိုၵ်းပႃႉထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 ဢၢၼ်ႇလူၽိုၼ်လိၵ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူး သူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊ  
ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:30 ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ဢၢၼ်ႇလူၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸႆၢးဢႆၢႈပဝ်းယိုၼ်ႈသူင်ႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ  54 ပီႊ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:35 ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ဢၢၼ်ႇလူၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း  ယိုၼ်ႈသူင်ႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊ   
ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:40 ၸွမ်သိုၵ်း ၶေႇမိၼ်ႇ ယိုၼ်ႈတွၼ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃးၶၢဝ်းႁိုင် ႁွတ်ႈထိုင် 25 ပီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းၼမ်   
ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:53 ၸွမ်ႁၢၼ်ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းဝႃႈၼႆ ၊
ၼ်ႂးဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊ (1964-2018) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပီၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် 1.ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  2.ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA  3.ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA-ESS  4.ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ  5.ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၵ်ႇၵႅင်း  6.ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းႁႃႉ - မိူင်းႁႅင်း  7.ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်  SNLD 8.ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP 9.ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆၢလႆၢၸုမ်း  10.ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး  (ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး) ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆႈၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊၼႆႉ (1964-2018) ၸတ်းဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼေၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ 1,500 ၵေႃႉ လႄႈမီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 2,424 ၵေႃႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးတင်းသဵင်ႈ 3,924 ၵေႃႉ ၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီႊ (1964-2018) တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး 
24/04/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.