ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃးႁွင်ႈလုမ်းလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

24/04/2018 ယၢမ်းဝႆၢႇ 2 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်း   SSPP/SSA ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁေႃးႁွင်ႈလုမ်းလူင်ၼွင်ငိုၼ်းၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး  
ယၢမ်း 2 မူင်းဝႆၢးဝၼ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈပိုတ်ႇၽူၺ်ႇပၢင်ၵုမ်လႄႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 1. ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 2. ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ 3. ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  4. တပ်ႉသိုၵ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA  5. တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး  6. ၽႆၢႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵၢၼ်မိူင်း  7. တူဝ်တႅၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၶွၼ်  8. ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၼႂ်းမိူင်း  9. ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း  မၢၵ်ႇၵႅင်း  10. ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း သႅင်ၵႅဝ်ႈ  11. ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းႁႃႉ - မိူင်းႁႅင်း   12. ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ  မီးပီႈၼွင်ႉမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် 281 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ ၊
ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၽူၺ်ႇတိူဝ်ႉတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထႅင်ႈလႆၢလႆၢၸဝ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ယိၼ်းၸူမ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆသေ  ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈယၢမ်း 04:00 ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး 

24/04/2018


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.