ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 36 ၵေႃႉ ၺႃးၼၢႆးၼႃႈမႃးပွႆႇပႅတ်ႈသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆၺႃးပလိၵ်ႈ ထႆးတိၺွပ်းထႅင်ႈ

5/30/2561 09:28:00 ก่อนเที่ยง

  ၶၢဝ်ႇထႆႊရတ်ႉ thairath တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 36 ၵေႃႉ ၺႃးၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃးၵူၼ်းၵၢင် မႃးပွႆႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ယၢင်တၢင် ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၽတ...

ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းၽတ်ႉႁႅင်းတီႈတူၼ်ႈတီးတူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇ ပၢႆႉႄလႈ သဝ်သၢႆလူမ်း ႁၵ်းလူမ်ႉ ပၢႆထီးၵွင်းမူးလူၼ်ႇလူင်း

5/30/2561 08:21:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 29 လႄႈ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆးမီးၾူၼ်တူၵ်း လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇမႃးႁႅင်းၼႅၼ်ႇႄလႈ ...

ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်းႁဵၼ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈႄငႈပုတ်ႉထ ႄလႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း ( 19 ) ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶူိဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ

5/29/2561 06:49:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 29 လူိၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018  မႅၼ်ႈသႂ်ႇဝၼ်းလူိၼ်ၸဵတ်းမူၼ်းေသ ယူႇတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈႄလႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢူိင်ႇထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေ လုတၢႆၵႂႃႇ

5/25/2561 07:32:00 หลังเที่ยง

တီႈပၢင်ၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးပဝ်း  ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးဢႅမ်း ဢႃႇယု 26 ပီၼႆႉ ...

ၾႃႉၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လုတၢႆ 2 ၵေႃႉ

5/24/2561 07:51:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၾႃႉမႅပ်ႈၾႃႉၽႃေသ ၵူၼ်းႁဵ...

ယိင်းသၢဝ်တႆး ၽိတ်းေမႃးၵၼ်တင်းၸူႉေၵႃႉႁၵ်ႉေသ ဝႅၼ်တူၵ်းႄမႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃးတၢႆ

5/23/2561 09:44:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 23/05/2018 ၶၢဝ်ႇ เพจบิ๊กเกรียน  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မီးယိင်းသၢဝ်ေၵႃႉၼုိင်ႈ ၽိတ်းေမႃးၵၼ်တင်းၸူႉေၵႃႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်း (ၽူဝ်) ေၵႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵ...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇသီႇပေႃႉ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်း

5/21/2561 08:09:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ   ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႄလႈၵူၼ်းႁူိၼ်းယဝ်ႉၵၢၼ်းႁဵၼ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးတင်းၼမ်

5/13/2561 09:55:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 13/05/2018 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႄလႈၵူၼ်းႁူိၼ်းယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းေသ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်းရၢတ်ႉၶျဝိထယႃးလႆး ေၸႈဝဵင်းဝ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း TNLA လႄႈ SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆၽေး

5/09/2561 08:07:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 4 လႄႈ ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈၼမ်ႉတူႈ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၶဝ် တၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

5/08/2561 08:12:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈၽၢႆႇၶွမ်ႊမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

5/03/2561 07:58:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 01/05/2018 လႄႈ 02/05/2018 ၼႂ်းၶၢဝ်းတင်း 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈၽၢႆႇၶွမ်ႊမတ...

ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃမိူင်းထႆး ၼပ်ႉယမ်ၵၼ်တေႃးတူဝ်တၢႆၵူၼ်း 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ

5/03/2561 06:43:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ workpointnews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃယႃဢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.