ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈၼမ်ႉတူႈ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၶဝ် တၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်သေ ဢဝ်ထိုမ်ႈသႂ်ႇၵၼ် ၊ သမ်ႉဢဝ်ၽူင်ႉတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်လႄႈ လုတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း  2 ၵေႃႉ ။


ႄမႈပႃးၺုၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ၵႂႃႇဢွႆႇၶဝ်ႈမူ ၊  လုၵ်ႈဢွၼ်ၸၢႆး ဢႃႇယု မွၵ်ႈ ( 13 ) ၶူပ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တိုၵ်ႉတဵၵ်းၼမ်ႉယူႇ ၊  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇ ႄလႈတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ  ၵႂႃႇႁၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်  သမ်ႉဢဝ်ထိုမ်ႈသႂ်ႇၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢဝ်ၽူၵ်ႉတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်သေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ၊ ပေႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉၶဝ် ၼႅတ်ႈဢွၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ၸၢႆး ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈလုၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းႄလႈ ဢဝ်မႃးလုမ်းလႃးသၢင်ၵျူဝ်တီႈဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ။  ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉတႄႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈတိူဝ်ႉတီႈႁူဝ်မႃႇ ၊ ၵိင်ႇႁေႉႄလႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၵႂႃႇတီႈတိၼ်ေသ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ ။ 


ႄမႈပႃႈၺုၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပၢႆဢမ်ႇၵႃး တိူဝ်ႉပႃးတင်းထၢင်ၽၢႆႈႄလႈ တူၼ်ႈသူမ်ႈၶွၼ် ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇယူႇတီႈမိူင်းမုၵမ်းၼိုင်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ႁုပ်ႉႁၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ဢၢပ်ႈတေပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉ မိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်းၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ယႃႇၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်းၸွၵ်ႉၸွမ်းၸဵင်ႇႄလႈ ယႃႇၵႂႃႇလႃႈလီႈယိပ်းလဵၼ်ႈတိူဝ်ႉလဵၼ်ႈ မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁုၸၵ်း၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈႄတႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၵိၼ်ႁႃၵိၼ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ

ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မွၵ်ႈ 20 လၵ်းပၢႆ မီးႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် တၢင်းၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ႁိူၼ်းမီးမွၵ်ႇ 150 ပၢႆ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉလွႆ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းႄၶႇႄလႈ မၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
08/05/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.