ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်းႁဵၼ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈႄငႈပုတ်ႉထ ႄလႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း ( 19 ) ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶူိဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ဝၼ်းထိ 29 လူိၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018  မႅၼ်ႈသႂ်ႇဝၼ်းလူိၼ်ၸဵတ်းမူၼ်းေသ ယူႇတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈႄလႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢူိင်ႇထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈႄငႈပုတ်ႉထ ႄလႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶူိဝ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၽွင်းယၢမ်းၶၢဝ်းဢုိတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လူိၼ်ႈထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ထုိင်မႃးဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈႄငႈပုတ်ႉထ ႄလႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းထိ (19) တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶူိဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈႄငႈပုတ်ႉထ ႄလႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းထိ (19) တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်းၼႆႉ တင်ႈႄတႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈယုိၼ်ႈတွၼ်ႈသူးၶႅပ်းဝႂ်ဢွင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸူိဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၾိင်ႈႄငႈပုတ်ႉထလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႄလႈ တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ်ၶူးသွၼ် ေမႃသွၼ်ယဝ်ႉ ၶူးသၢႆလႅင်း ထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းေသ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈႄလႈ သုိပ်ႇလဵင်ႉလူၸႃႇၵၶဝ်ႈၽၵ်း ေမႃသွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႄလႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းမႃးၶုိၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် သုိပ်ႇၼၼ်ႉေမႃသွၼ်ႄလႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႄၼတၢင်းၵႃႈေသ ယၢမ်းၶမ်ႈမႃးေၵႃႈသုိပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈသူိဝ်းထႅင်ႈဝႃႈၼႆေသတႃႉ ယွၼ်ႉၽူၼ်တူၵ်းလူင်းႄလႈ ဢမ်ႇသုိပ်ႇပဵၼ်ပၢင်မူၼ်ႈသူိဝ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊


ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈႄငႈပုတ်ႉထ ႄလႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးထုိင်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈထိ (19) ေသ ၸႅၵ်ႇသွၼ်ဝႆႉပၼ်ထုိင် (5) ၸၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းမူတ်းမီး ႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ ေမႃသွၼ်ပၼ် သမ်ႉမီးပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်းပၢႆ ပဵၼ်ေမႃသွၼ်ႄလႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸူိင်ႉၼင်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွၼ် ဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း ဝၢၼ်ႈတဵင်း ဝၢၼ်ႈသွင်ေၵျး ႁၢင်လွႆ ႁူဝ်ၵုၼ် ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ မၢၵ်ႇဢုၼ်လၢဝ်း ဝၢၼ်ႈဢုိၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ၶူဝ်ဢုတ်ႇ ၼႃးၵူင်း ၵုၼ်ၶၢၼ် ဝၢၼ်ႈၸွမ်းသၢပ်ႇသၢႆတဵင်းႄလႈ လူိဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈတႅၼ်ႈပုတ်း လွႆသူိဝ် မႆႉၵႅင်းမူၼ်း ၵၢင်ၼႃး ၼမ်ႉသၢႆး တုိဝ်ႉၼိဝ်ႉ ႄလႈ ဝၢၼ်ႈေၸႃးလွင်း ၸူိဝ်းယူႇၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ တင်းမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈႄငႈပုတ်ႉထ ႄလႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈြသႃႇလူင်ၽူႈၵွၼ်းၵွျင်းၶဝ်လႆၢလၢႆၸဝ်ႈ ၸူိင်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈြသႃႇႁူဝ်ၵုၼ် ၸဝ်ႈြသႃႇဝၢၼ်ႈတဵင်း ၸဝ်ႈြသႃႇမႆႉဢုၼ်လဝ်း ၸဝ်ႈြသႃႇၶူဝ်ဢုတ်ႇ ၸဝ်ႈြသႃႇၼႃးၵူင်း ၸဝ်ႈြသႃႇဝတ်ႉပရႁိတမႆႉၵႅင်းမူၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈေသ ႄတႇပုိတ်ႇၽုၺ်ႇမႃးမူိဝ်ႈပီ 1999 ႄလႈ ၶုိင်ပွင်ဢွၼ်သၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယူႇၵူႈပီပီႄလႈ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 19 ယဝ်ႉၼႆယဝ်ႉ။


Photo: SAi Tai Zaw Loung
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
29/05/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.