ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႃႉၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လုတၢႆ 2 ၵေႃႉ

ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၾႃႉမႅပ်ႈၾႃႉၽႃေသ ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ၊ ထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈသၢင်ႈၺႃးတီႈတိၼ် ။

လုင်းၸၢႆးပွၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ NLD ၼူၵ်ႉယုင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်ၺႃးၾႃႉၽႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢၢႆႈၵမ်ႇ (ဢႃႇယု 25 ပီ) မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 2 ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 9 ၊ မၼ်းၸၢႆးလိုဝ်ႈၵၢၼ်ေသ ၵႂႃႇလိုဝ်ႈတႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉၼိဝ်ႉ ၊ သမ်ႉလဵၼ်ႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၊ ယၢမ်းၼၼ် ၺႃးၾႃႉၽႃႇေသလႆႈတၢႆထင်တီႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ယွၵ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇမူတ်း ၊ ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉမဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇၼမ်ႉၸၢင်ၶဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး သူင်ႇႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၸၢင် ။


ယူႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးထႅင်ႈဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆသၢႆး ဢၼ်ၵႆယၢၼ်တင်း ပွၵ်ႉ 9 မွၵ်ႈ 2 လၵ်းပုၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၺႃးၾႃႉၽႃႇသေလုတၢႆၼႆလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်မႃးထႅင်ႈ ၊ ၵေႃႉဢၼ်တၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးႁွင်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈၸိင်ႇ ဢႃႇယု 22 ပီ ၊ မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉႁေႃႈထူဝ်ႈ (ထူဝ်ႇလၵျီႇ) ေသ ထုၺ်လိၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၾႃႉၽႃႇၺႃးႄလႈလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၾႃႉၽႃႇတင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢဝ်ၶူၼ်ႁူဝ်ၶဝ် ၶူတ်းငေႃးလူင်ၵႂႃႇသေ မီးလိူတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းႁူ ၼႆယဝ်ႈ ။
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ မီးထႅင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈ ၸၢႆးဢၢႆႈၸိင်း (ဢႃႇယု 20 ပီ) ၽွင်းမိူဝ်ႈၾႃႉၽႃႇၺႃး ၸၢႆးၸိင်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ မီးယူႇၼႂ်းသူၼ်လွၵ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၸၢႆးၸိင်ႇ ၊ မိူဝ်ႈၾႃႉၽႃႇၼၼ်ႉ တိၼ်မၼ်းၸၢႆးၽၢႆႇၶႂႃႇၼႆၵေႃႈ ၼဵတ်းၼႃလူင်ၵႂႃႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ  ၼႆယဝ်ႈ ။


လုင်းၸၢႆးပွၵ်း လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိထိုင်ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်၊ ပေႃးလႆႈငိၼ်းသဵင်ၾႃႉမႅပ်ႈ/ၾႃႉၽႃႇၼႆ ဢမ်ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇယူႇၼႂ်းၵၢင်ပၢင်ႇ ၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇသေႃႉယူႇတႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉၾူၼ်း ၊ ယွၼ်ႉသင်ၼႆၸိုင် သၢႆၾႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႈလႅၼ်ႈၵႂႃႇၸူး တီႈဢၼ်မီးသုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၵၢင်ပၢင်ႇ ၊ ၸၢင်ႈလႅၼ်ႈၶဝ်ႈၸူးသၢႆၾႆးၾႃႉ ၼင်ႇၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊  မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးဢၼ်းတရၢႆး တေႃႉၵူၼ်းႁဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိၵၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

Photo: U Nay Zaw
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
24/05/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.