ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃမိူင်းထႆး ၼပ်ႉယမ်ၵၼ်တေႃးတူဝ်တၢႆၵူၼ်း 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ

ၶၢဝ်ႇ workpointnews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃယႃဢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင် จุฬาลงกรณ์ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ႄလႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵူၼ်းတၢႆၶဝ် ၸတ်းပၢင်ၵၼ်တေႃးၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၵူၼ်းတၢႆၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်လႆႈ ၽႃႇတတ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းၼႂ်း တူဝ်ၵူၼ်း ။


မေႃယႃလူင် ၸၼ်ႉၸွမ်ၸူႊလႃႊၵေႃႉၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  တူဝ်တၢႆၵူၼ်း ဢၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးမေႃယႃၶဝ် ၼပ်ႉယမ်ၵၼ်ႇတေႃး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 325 ၵေႃႉ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပႆႇတၢႆ လႆႈဢဝ်ၶၼ်ႇထႃႇတူဝ်ၶိင်း မွပ်ႈဢၢပ်ႈလူႇဝႆႉပၼ် တႃႇေတၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးမေႃယႃေသယဝ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးမေႃယႃၶဝ် လႆႈၽႃႇတတ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ-  ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး ၼပ်ႉယမ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းတၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီသေ ၼႂ်းပီၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 15 ။ 


ၽူႈတၢႆၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၽႃႇတတ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ သွၼ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၶဝ်လႄႈ မေႃယႃတင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ႁွင်ႉဝႃႈ ( ဢႃႊၸၢၼ်ယ်ႂႇ / ၶူးယႂ်ႇ ) ၼႆသေ ၸတ်းပၢင် ၼပ်ႉယမ်ၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃၵႃႇရဝ ၊ ၽိတ်ႈပၢင်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ႁေႃးြတႃးဢသုၽ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶၢႆႉလူင်းသႂ်ႇပၼ်ၼ်ႂးၵွမ်ႇ ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေၵႂႃႇႁဵတ်းပၢင်ၸႃႇပၼတီႈဝတ်ႉ 26 ဝတ်ႉ ၊ တေမီးပၢင်မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉသၢႆပီႈၼွင်ႈတင်းၼွင်ႈတင်းလင် တေလႆႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ။ ၼႂ်းၵႃႈ ၵူၼ်း တၢႆ 325 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 47 ၵေႃႉႄတႉ ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းမႃးႁပ်ႉမိူဝ်းသေ ေတမိူဝ်းၸတ်းပၢင် ၸႃႇပၼႁင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ 


ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလုတၢႆယဝ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ်တူဝ်ၶိင်းၶၼ်ႇထႃႇ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တႃႇမေႃယႃၶဝ် ၽႃႇတတ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ႁူင်းယႃႄလႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးယႃၶဝ် ၊ တေလႆႈတၢင်ႇၼႄပႃးပိုၼ်းတူဝ်ၵႅပ်ႈလႄႈ ပိုၼ်းပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းလုတၢႆ ဢႃႇယုတေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉ 80 ႄလႈ ၼမ်ႉၼၵ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉ 80 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၊ ပေႃးတၢႆယွၼ်ႉ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႄႈသင် ၊ ပဵၼ်ဢမုလွင်ႈၶႃႈတၢႆလႄႈသင် ၊ မီးတၢင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇႁဵင်း၊ တႂ် ၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉႄတႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉတၢင်းလူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ 


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
03/05/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.