ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 36 ၵေႃႉ ၺႃးၼၢႆးၼႃႈမႃးပွႆႇပႅတ်ႈသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆၺႃးပလိၵ်ႈ ထႆးတိၺွပ်းထႅင်ႈ

 ၶၢဝ်ႇထႆႊရတ်ႉthairathတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 36 ၵေႃႉ ၺႃးၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃးၵူၼ်းၵၢင် မႃးပွႆႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ယၢင်တၢင် ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၽတ်ႉထလုင်းพัทลุงမိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း    ပၼ်ဢိုပ်းၶဝ်ႈဝႆႉသေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်မိူင်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းထႅင်ႈ ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ พัทลุงလၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ  မီးပူႇၵၢင်ႉ  ပွၵ်ႉ 2 ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉမူင်ႉ ต.โคกม่วง ၸေႈဝဵင်းၶဝ်ၶျႆးသူၼ်  อ.เขาชัยสน မႃးတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ယၢင်တၢင် ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၽုင် ပႃးထူင်ပိူဝ်ႉထူင်ပႃးႁေမႃးသေႃႉယူႇဝႆႉၼႆလႄႈ ပႃးတင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သေ ၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၼႂ်းသူၼ် လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 36 ၵေႃႉ ၸၢႆး 33 ၵေႃႉ ယိင်း 3 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးဝတ်ႉဝႂ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ လႆႈတိၺွပ်းသေသူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ တွင်ႈထၢမ်တူၺ်းၸိုင် လႆႈႁုဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈ မႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽၢႆႇၸေႈတွၼ်ႈရၼွင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ  27 ဢၢင်ႈဢၢၼ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းမလေးသျႃး   လႆႈပၼ်ၵႃႈပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် မႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆး 2 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ၼၢႆးၼႃႈၶဝ် ဢဝ်လူတ်ႉ 3 လမ်းသေ ၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ်မႃး မိူဝ်ႈမႃးထိုင်ၸွမ်းတၢင်းတီႈၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈ   တင်းၼႃႈမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်တင်ႈရၢၼ်ႇပႂ်ႉသပ်းသေးလႄႈ ၵူဝ်ၺႃးတိၺွပ်း ၼႆသေ ႁေႃႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတၢင်းလတ်းထိူၼ်ႇ သမ်ႉမႃးပွႆႇၶဝ်ဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ယၢင် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 29 ၼႆႉ ယင်းပႆႇလႆႈၵိၼ်သင်  ၼႆယဝ်ႈ


ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သူင်ႇၶဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၸုမ်းၽၢႆႇတူၺ်းလွမ်ႇပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸေႈတွၼ်ႈၽတ်ႉထလုင်းသေတေသပ်းသေးထႅင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၸွမ်းလွင်ႈ ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ႁိုဝ်ႇဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေသွပ်ႇသွၵ်ႈသေႃႉႁႃ ၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃးသေ ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆႇမီႈပၵ်းပိူင်မီးဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်း မီးၸမ်မိူင်းမလေးသျႃးလႄႈ ၵႆႉလႆႈတိၺွပ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼႃႇ ဢၼ်ၼၢႆးၼႃႈၶဝ် မႃးပွႆႇဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ ပေႃးပႃးပွၵ်ႈၼႆႉၸိုင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 3 ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်းၼႃႈ တေလႆႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလီလီ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ  
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 30/5/2018 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.