ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႄလႈၵူၼ်းႁူိၼ်းယဝ်ႉၵၢၼ်းႁဵၼ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးတင်းၼမ်

ဝၼ်းထိ 13/05/2018 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႄလႈၵူၼ်းႁူိၼ်းယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းေသ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်းရၢတ်ႉၶျဝိထယႃးလႆး ေၸႈဝဵင်းဝင်းၼွႆႉ ေၸႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ၸုိင်ႈထႆးတင်းၼမ်ႄလႈ မီးၸဝ်ႈြသႃႇႄလႈတၵႃႇ ၼႂ်းမူိင်းတႆး မူိင်းထႆး မႃးယိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ၊

ဝၼ်းထိ 13/05/2018 မူိဝ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶတႆးႄလႈြသႃႇတၵႃႇၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႄလႈၵူၼ်းႁူိၼ်းဢၼ်ယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းေသ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး  Ph.D 1 ၸဝ်ႈ  M.A  3 ၸဝ်ႈ  B.A  21 ၸဝ်ႈ ႄလႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူိၼ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A ၸွမ်းထႅင်ႈ 6 ေၵႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 31 ၸဝ်ႈ/ေၵႃႉေသ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းၵႂႃႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ Zone A ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈမီးၸဝ်ႈြသႃႇလူင် Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ဢၵ်ႉၵမႁႃပၼ်တိတ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸုိင်ႈတႆး၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶၼႃႇယၵ ၸုိင်ႈမူိင်း ဝတ်ႉထၢတ်ႈေတႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸုိင်ႈတႆး ၸပ်းတဵၼ်းပူႇေၸႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈေသ ဢွၼ်လွတ်ႈ ဢရႁံ ပၸ်ၸတံ ႄလႈ ၼေမႃးတသသ် ( 3 ) ၵမ်း ပုိတ်ႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းေသ ပၼ်ေဢႃးဝႃႇတ ေၶႃႈသင်ႇၵႂၢမ်းသွၼ်ၽွၼ်းလီၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈြသႃႇလူင်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ၼႂ်းမူိင်းတႆး ၸူိင်ႉၼင်ႇ ၸဝ်ႈြသႃႇၺႃႇေၼႃး (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၸဝ်ႈြသႃႇမႃႇၵိၼ်ႇတ (မူိင်းၼႆၢး) ၸဝ်ႈြသႃႇၸၼၵ (ပၢင်ႇသၢႆး) ၸဝ်ႈၶူးေၸႃးတိၵ (ယၢင်းပူး ၵဵင်းတုင်) ၸဝ်ႈၶူးၵလျႃႇၼ (ဝၢၼ်ႈႁႆး) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်တၵႃႇသတ်ထႃႇၶဝ် မႃးႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸူိဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼႂ်းဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶတႆးၶဝ်ၸုိင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၼပုိၼ်းၵႅပ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃး တၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်း (Report) ၵၢၼ်တူင်ႉၼုိင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးေသ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတိယတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်း ၼၢင်းၶမ်းဢူးတၢင်တူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်း ၸဝ်ႈၸၼိင်ႇတတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸူိဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈြသႃႇလူင်ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းပိၵ်ႉပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းႁူမ်ၸူမ်းေသ ထၢႆႇႁၢင်ႈတီႈမၢႆတွင်းပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇလီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။


လူိဝ်ေသၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉတၵႃႇသတ်ႇထႃႇၶဝ်လၢႆလၢႆမူႇလၢႆလၢႆၸုမ်း မႃးႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းႄလႈ ဢဝ်ၶွင်ႇၵိၼ်ၶွင်ယႅမ်ႉမႃးလူႇတၢၼ်းၸႃႇၵၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ၸူိင်ႉၼင်ႇၸုမ်းတူင်ႉၼုိင်တူင်ႇဝူၼ်းၵူၼ်း ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ၸႃႇၵၶဝ်ႈၼဵဝ်ၼုိင်ႈ ၼူိဝ်ႉမူၵွၼ်ႇ ႄလႈၶဝ်ႈမုၼ်းလွတ်ႈသွင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆးမူိင်းၵွၵ်ႇ ၸႃႇၵမၢၵ်ႇမူင်ႈ မၢၵ်ႇမၢၼ်ႉႄလႈၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉယဵၼ် ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၸႃႇၵၽႃႇလူႇတႃႇၼမ်ႉၸဵမ်းဝၢၼ်ေသ ယင်းမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်းတင်းပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်မႃးၸႃႇၵ ေၵႃႈမီးတင်းၼမ်ႄလႈ ယင်းမီးပႃးတင်းလွင်ႈႄၼတၢင်းၵႃႈလမ်းဝူင်း တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်း တၢင်းၵႃႈၵွင်မွင်းသႅင်ႇၸူိဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းေသလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈၽၢင်ႁၢင်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် မႃးႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈဢမ်ႇေပႃးႁၼ်ၵုိၼ်းၶွၼ်ႈမူိၼ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉလူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၶုိၼ်းဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၸုလုမ်းတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉႁုိဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸူိဝ်းမႃးႁူမ်ၸူမ်းၸႃႇၵၸူိဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈယူႇေၵႃႉၸွၵ်ႉေၵႃႉၸဵင်ႇေသ ပဵၼ်ယွမ်ႇယွမ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈႄလႈ တၢင်းၵႃးၾိင်ႈႄငႈၾိင်ႈထုင်း ၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်းၸူိဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈသူၼ်ၸႂ်လူတ်းလူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
13/05/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.