ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇသီႇပေႃႉ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်း

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ   ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးပိုၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းေသယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈတင်းမႄႈလႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ သူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇ ။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ (နယ္စည္းမျခား) ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 1 မူင်း ပိူၼ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဝႃႈ မီးၵူၼ်းၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႄလႈ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈလႆႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႆႄလႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်သီႇပေႃႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸႂ်းတူၺ်းၵမ်းလဵဝ် ။


မိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ မီးၼိူဝ်တီႈၼွၼ်း ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၼၼ်ႉ ၺႃးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈၶႃလူင် 2 ၵမ်း ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ႄမႈသမ်ႉ ၺႃးတီႈပဵမ်ႉ ပုမ် ႄလႈ ၶႃလူင် 3 ၵမ်း ။ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 2 ၶူပ်ႇပၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၶဝ်ၵေႃႈၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ် သူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁွႆးၸဵပ်းၶႂ်ႈၼႃႇဝႆႉလႄႈ ႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉယိုဝ်း ၊ ယွၼ်ႉသင်လႆႈယိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းၸၢႆးႁႂႂ်ႈ တွင်ႈထၢမ်တီႈ လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ။


ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ႄတႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးသႃႇဢူး ၊ ႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လုင်းၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵျႂၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈႄၼ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၵႆၵၼ်တင်းၵျႂၵ်ႉမႄးႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၸႂ်းတူၺ်း ၊ ၵူၺ်းလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ တီႈႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊  ၶဝ်မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ႄတႉဢမ်ႇႁု ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆယဝ်ႈ ။


ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB ႄတႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9 ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးေၵျႃႇမူဝ်း ဢႃႇယု 30  ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ထုိမ်ႈသႂ်ႇႁိူၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းၼၼ်ႉ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ တိူဝ်ႉၵႂႃႇတီႈမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈႄလႈ တႃတိၼ်မၼ်းၸၢႆး ၼႆယဝ်ႉ ။
လွင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်သီႇပေႃႉၶဝ် ၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်းသေတႃႉ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်တိလႆႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ငွႆးယိုဝ်းပိူၼ်ႈ ။


ေၵႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
21/05/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.