ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယိင်းသၢဝ်တႆး ၽိတ်းေမႃးၵၼ်တင်းၸူႉေၵႃႉႁၵ်ႉေသ ဝႅၼ်တူၵ်းႄမႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃးတၢႆ

ဝၼ်းထိ 23/05/2018 ၶၢဝ်ႇ เพจบิ๊กเกรียน  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မီးယိင်းသၢဝ်ေၵႃႉၼုိင်ႈ ၽိတ်းေမႃးၵၼ်တင်းၸူႉေၵႃႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်း (ၽူဝ်) ေၵႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းငၢၼ်းယဝ်ႉ ဝႅၼ်တူၵ်းႄမႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃႈေသၶႃႈတူဝ်တၢႆ ေၵႃႉပဵၼ်ၸူႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်း (ၽူဝ်) ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းငၢၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇေမႃလုၺ်းၼမ်ႉႄလႈ သင်ႇၸႂ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉၵူၼ်းငၢၼ်းေၵႃႉၼုိင်ႈ ဝႅၼ်တူၵ်းလူင်းၼမ်ႉႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် လုိၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ယိင်းသၢဝ်တႆးႄလႈေၵႃႉဝႅၼ်လူင်းၸွႆႈေၵႃႈ လႆႈၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆတင်းသွင်ေၵႃႉၼႆယဝ်ႉ၊

လႆႈႁူႉဝႃႈ ယိင်းသၢဝ်ေၵႃႉဝႅၼ်တူၵ်းလူင်းႄမႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းငၢၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၸၢဝ်းတႆးဝႃႈၼႆေသ လႆႈၽိတ်းေမႃးၵၼ်တင်းၸူႉေၵႃႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်း (ၽူဝ်) ေၵႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းငၢၼ်းေၵႃႇသၢင်ႈေသ သမ်ႉဢမ်ႇေမႃလုၺ်းၼမ်ႉႄလႈ ၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵူၼ်းေၵႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် ေၵႃႉဢၼ်တႃးသီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝႅၼ်လူင်းၸွႆႈပၼ်ၼႆႄလႈ တင်းသွင်ေၵႃႉဢၼ်ဝႅၼ်လူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈလႆႈၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ ေတႃႇၼႃႈေတႃႇတႃၵူၼ်းၸုၵ်းတူၺ်းယူႇႁိမ်းၽင်ႇၼၼ်ႉယူႇ၊


ဝၢႆးေသၼၼ်ႉ တင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလမ်ၼမ်ႉၶဝ် လႆႈဢဝ်ႁူိဝ်းေသဢွၵ်ႇၶူၼ်ႉႁႃလမ်တူၺ်းႄလႈ ၸင်ႇလႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆၶဝ်တင်းသွင်ေၵႃႉေသ လုိၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ပႂ်ႉႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် မႃးၸႅတ်ႈေသးသၢၵ်ႈေသႇယွႆႈယႅမ်းမၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

Cr.ร่วมกตัญญู,Ton Rku Sainoil, Worajin Narote                               
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး

23/05/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.